Przejdź do treści

Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego

Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego

Program realizowany i finansowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek  Ruchu  Drogowego  w  Bielsku-Białej  i  Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego  w  Częstochowie w zakresie  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  pod  patronatem  Marszałka  województwa  śląskiego Jakuba Chełstowskiego – Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.  

Informacje podstawowe:

Celem Programu jest wsparcie zadań drogowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż nowoczesnego oświetlenia przejść dla pieszych, budowę, rozbudowę lub przebudowę przejść dla pieszych, jak  również  zabezpieczenie  ciągów  komunikacyjnych  poprawiających  bezpieczeństwo  uczestników  ruchu drogowego, na drogach: gminnych, powiatowych, miast na prawach powiatu i wojewódzkich w województwie śląskim.
Na  realizację  Programu  Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego w  Katowicach, Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie przeznaczą łącznie 3.000.000,00 zł.

 1. Wysokość dofinansowania: do 50% kwalifikowanych kosztów realizacji zadania, nie więcej niż 50.000 zł.
 2. Działania objęte dofinansowaniem:
  1. zawężenie pasów ruchu (wykonanie przejścia dla pieszych z zawężeniem jezdni),
  2. wykonanie  przejść  dla  pieszych  zawierających  dodatkowe  rozwiązania  wspomagające i   ułatwiające  przekraczanie  drogi:  wyniesionych  (również  w ramach  wyniesionych skrzyżowań), z wyspami azylu lub z wysuniętymi platformami,
  3. przed  przejściami  dla  pieszych  zaliczonymi  do  przejść  o  podwyższonym  standardzie – fakultatywne zastosowanie progów zwalniających (listwowych lub wyspowych);
  4. w  przypadku  braku  lub  niewłaściwych  parametrów  –  budowa/rozbudowa/przebudowa chodników (dróg dla pieszych) lub ścieżek pieszo-rowerowych (dróg dla pieszych i rowerów) stanowiących  dojścia  do  przejścia  dla  pieszych  (nie  dotyczy  ścieżek rowerowych  (dróg  dla rowerów)), na długościach nie większych, niż obszar oddziaływania przejścia;
  5. budowa  /  rozbudowa  /  przebudowa  przejść  dla  pieszych  z  wyspą  azylu  na  jezdniach przeznaczonych  do  ruchu  w obu kierunkach o  więcej niż dwóch pasach ruchu (na jezdniach dwupasowych fakultatywnie);
  6. zapewnienie  warunków  widoczności  pieszego  przez  kierowcę  i  pojazdu  przez  pieszego (np. usunięcie  obiektów  i  zieleni  ograniczających  widoczność,  korektę  łuków,  likwidację lub przeniesienie stanowisk postojowych albo zmiana lokalizacji przejścia itp.);
  7. poprawa  lub  prawidłowe  ukształtowanie  wysokościowe  nawierzchni  dojścia  do przejścia dla pieszych,  przejścia  dla  pieszych  i  wysp  azylu,  w  tym  zaprojektowanie  ramp krawężnikowych;
  8. zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku;
  • na  lub  przed  przejściami  dla  pieszych  zaliczonymi  do  przejść  o  podwyższonym standardzie,
  • nawierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego w kolorze czerwonym, - nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości, na długości równej odległości widoczności na zatrzymanie, lecz nie mniejszej niż 20,00 m,
  • pasów  wibracyjno-akustycznych  barwy  innej  niż  biała  lub  żółta,  z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych  do  pasa drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu;
  1. na przejściach dla pieszych zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne zaprojektowanie balustrad i ogrodzeń;
  2. montaż  nowoczesnego  oświetlenia  lub  modernizacja  obecnego  oświetlenia  przejścia dla pieszych
 3. Wnioski  o  dofinansowanie  zadań  w  2022  roku  należy  składać zgodnie z Regulaminem w  formie  papierowej  od 1.03.2022  r. do  29.04.2022 r. do godziny 10:00.

 

Więcej informacji w sprawie programu od godziny 8:00 do godziny 15:00 pod numerem 785-008-249 lub pod adresem bezpiecznedrogi@word.katowice.pl

 


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 699