Przejdź do treści

Klauzula dotycząca monitoringu - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Klauzula dotycząca monitoringu

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu  stosowanego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Katowice (WORD) z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
 2. Dyrektor WORD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z nim pod adresem e-mail: iod@word.katowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator stosuje system monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (wizerunku) jest art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz tajemnicy informacji, co umożliwia przepis art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 5. Monitoring wizyjny obejmuje  poniższe obszary:
  1. wejścia do siedziby Administratora, jego Oddziałów Terenowych oraz teren wokół w/w obiektów;
  2. ciągi komunikacyjne w budynkach;
  3. stanowiska obsługi klienta;
  4. sale egzaminacyjne;
  5. sale szkoleniowe;
  6. place manewrowe wraz z miejscami postoju pojazdów egzaminacyjnych

i polega na utrwalaniu obrazu, w tym również danych osobowych, w szczególności w postaci wizerunku osób przebywających w miejscach objętych w/w zasięgiem monitoringu.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony, dozoru i zabezpieczenia mienia, na podstawie zawartej przez Administratora umowy powierzenia,
  2. upoważnione organy władzy publicznej, w szczególności organy ścigania lub sądy na podstawie wniosku.
 3. Pani/Pana dane osobowe zebrane z  monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu przez organy władzy publicznej, w szczególności organy ściągania lub sądy albo Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 4. Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień w tym między innymi:
  1. prawo dostępu do swoich danych,
  2. prawo ich usunięcia,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.
 5. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą polegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.