Przejdź do treści

Klauzula informacyjna - warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Klauzula informacyjna - warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Katowice (WORD) z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
 2. Dyrektor WORD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z nim pod adresem e-mail: iod@word.katowice.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • uczestnictwa w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego egzaminatorów  na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z:
   • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212);
   • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1206 z późn. zm.);
  • wystawienia faktury na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217);
  • kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną (e-mail), na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być:
  • upoważnieni pracownicy WORD;
  • upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w przypadku kontroli z ramienia nadzoru);
  • wykładowcy prowadzący szkolenie w ramach warsztatów;
  • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (organy administracji publicznej, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Ministerstwo Cyfryzacji itp.).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a okres ten uzależniony będzie od rodzaju dokumentu, a mianowicie:
  • - dziennik zajęć teoretycznych przez – 10 lat, licząc od dnia dokonania w nim ostatniego wpisu;
  • - karta zajęć praktycznych – 10 lat, licząc od dnia dokonania w niej wpisu;
  • - rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat, licząc od dnia dokonania w nim ostatniego wpisu;
  • - faktura – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym została sporządzona.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością przeprowadzenia szkolenia (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne i może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Pani/Pana dane nie będą polegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.