Przejdź do treści

Egzamin teoretyczny kierowców wykonujących przewóz drogowy - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Egzamin teoretyczny kierowców wykonujących przewóz drogowy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2022 r. poz. 739).

Przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kierowcy zawodowego, składa dowód uiszczenia opłaty za test kwalifikacyjny oraz zwraca się o wyznaczenie terminu testu kwalifikacyjnego. Oznacza to konieczność zapisania się bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Oddziału Terenowego.

Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdzi tożsamość oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy. Pamiętaj, że do egzaminu państwowego możesz przystąpić, jeżeli okażesz ważny w dniu egzaminu, jeden z dokumentów potwierdzających twoją tożsamość:

 1. dowód osobisty;
 2. kartę pobytu;
 3. paszport;
 4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 6. zgoda na pobyt tolerowany.

Egzaminator potwierdzi również tożsamość za pomocą danych osobowych użytkownika zawartych w publicznej aplikacji mobilnej pobranych z rejestrów publicznych (mObywatel).

Podczas przeprowadzania testu kwalifikacyjnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane, egzaminator przeprowadzający test kwalifikacyjny i egzaminator nadzorujący oraz:

 1. kandydaci na egzaminatorów wraz z ich wykładowcą, odbywający praktyki w ramach kursu kwalifikacyjnego,
 2. osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
 3. tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na teście kwalifikacyjnym zapewnia sobie osoba egzaminowana lub zapewniony przez ośrodek egzaminowania, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu,
 4. tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego oraz zrozumienie zasad przeprowadzania tego testu, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu kwalifikacyjnego.

Na dzień 1 grudnia 2022 r. w dyspozycji WORD znajdują się testy w wersjach językowych polskiej, rosyjskiej i angielskiej.

Testy kwalifikacyjne przeprowadza egzaminator na podstawie pytań zawartych w katalogu pytań testowych zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu. Zastosowane te są w formie jednokrotnego wyboru (posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź).

Pytania nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Katalog pytań testowych zawiera nie więcej niż 1500 pytań.

Blok programowy obejmuje:
1. prawo jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E oraz,
2. prawo jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E.

Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje:

 1. część podstawową składającą się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego, w tym w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E. Wynik testu kwalifikacyjnego uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej  16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym. Czas trwania testu wynosi 45 minut.
 2. część specjalistyczną składającą się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego.  Wynik testu kwalifikacyjnego uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym. Czas trwania testu wynosi 15 minut.
Warunkiem zaliczenia testu kwalifikacji wstępnej jest uzyskanie pozytywnego wyniku z obu, powyższych części egzaminu.

Ośrodek egzaminowania przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy ze wpisem kodu 95 albo kartę kwalifikacji kierowcy informację o pozytywnym wyniku z testu kwalifikacyjnego i wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej przez aktualizację profilu kierowcy zawodowego.