Przejdź do treści

Szkolenia - Kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Podstawa prawna:

Umowa ADR (Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. – Dz.  U. z 2019 r. poz. 769),

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. 382 z 2019 r.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (tekst jednolity Dz. U. 683 z 2018 r.)

Cel kursu: 

Kurs ma na celu przygotować kierowcę do wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Kurs podstawowy ADR uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych (klasa 1) oraz promieniotwórczych (klasa 7): w sztukach przesyłki, luzem, w cysternach odejmowalnych i pojazdach-bateriach o pojemności całkowitej do 1000 l., w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych oraz wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC) o pojemności jednostkowej do 3000 l. Kurs podstawowy, zgodnie z Umową europejską ADR, stanowi bazę dla szkoleń wszystkich grup kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych (klasa 1) oraz promieniotwórczych (klasa 7): w cysternach, stałych, odejmowalnych o pojemności powyżej 1000 l., oraz w pojazdach lub MEMU, przewożących w jednostce transportowej towary niebezpieczne znajdujące się w kontenerach-cysternach, w cysternach przenośnych lub MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3000 l.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 1 powinni odbyć kierowcy przewożący materiały wybuchowe, inne niż materiały i przedmioty należące do podklasy 1.4, grupy zgodności S.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 7 powinni odbyć kierowcy przewożący materiały promieniotwórcze.

Kursy specjalistyczne ADR można odbyć po ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu podstawowego ADR a ich ważność kończy się wraz z upływem ważności kursu podstawowego.

Warunki uczestnictwa:

  • wiek - 21 lat
  • posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii do rodzaju pojazdu użytego do przewozu.

Niezbędne dokumenty:

  • dowód wpłaty
  • prawa jazdy (do wglądu)
  • wypełniony formularz
  • kolorową fotografię (jak do prawa jazdy: o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, na jasnym tle, przedstawiającą osobę patrzącą na wprost, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia szkolenia) zgodnie z Rozporządzeniem MTBiM z dnia 13 listopada 2012 r. (poz. 1297)

Uwaga!
Przedłożenie prawidłowego zdjęcia oraz posiadanie prawa jazdy jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia:

  • Kurs podstawowy ADR: 
  • Kurs specjalistyczny ADR:

Zapisy pod nr telefonu 32 359 30 06/07/15  lub tel. kom. 509580622

Czas trwania:

  • kurs początkowy ADR - 3dni
  • specjalistyczny - cysterny - 2 dni

Cena kursu:

ADR podstawowe –
ADR specjalistyczne – cysterny

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
ul. Francuska 78
40-507 Katowice
tel/fax. (+48) 32 359 30 06/07/15
e-mail: szkolenia@word.katowice.pl

Opłaty proszę dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585