Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób egzaminowanych

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych osób egzaminowanych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przyjmuję do wiadomości, że:

1) Administratorem moich danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuskiej 78, 40-507 Katowice.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem telefonu 032 359-30-17 lub poczty elektronicznej iod@word.katowice.pl.

3) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i obsługi procesu egzaminu państwowego na prawo jazdy, zgodnie z art 6, ust. 1 pkt. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach zamierza przekazać moje dane osobowe operatorowi systemu teleinformatycznego za pomocą którego realizuje swoje zadania. Poza tym Administrator nie zamierza nikomu przekazywać moich danych osobowych, poza przypadkami gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

5) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6) Przekazane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą przez okres 50 lat co wynika z przepisu prawa. Zarejestrowany podczas egzaminu obraz i dźwięk będzie przechowywany przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, a w przypadku złożenia skargi na przebieg egzaminu lub warunki w jakich był przeprowadzany – do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

7) Posiadam prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8) Mam prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznam iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania moich danych osobowych  będzie brak możliwości przeprowadzenia egzaminu.

10) Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.