Przejdź do treści

Klauzula informacyjna - osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami (osoby egzaminowane) - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (osób egzaminowanych)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Katowice (WORD) z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
 2. Dyrektor WORD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z nim pod adresem e-mail: iod@word.katowice.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) Przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy na podstawie:

 • art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z:
 • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206, z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 2014 r. poz. 974),
 • art. 9 ust.2 lit. g RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów Unii lub prawa państwa członkowskiego, w odniesieniu do danych dotyczących zdrowia zawartych w orzeczeniach lekarskich i psychologicznych, wynikającego z:
 • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206 z późn. zm.),

2) Archiwizacji dokumentacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z:

 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164);
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206 z późn. zm.);

3) wystawienia faktury na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217 z późn. zm.).

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być:
 • upoważnieni pracownicy WORD;
 • upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w przypadku kontroli z ramienia nadzoru, złożenia skargi dotyczącej egzaminu);
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (organy administracji publicznej, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Ministerstwo Cyfryzacji itp.);
 • tłumacz języka migowego zapewniony przez WORD, jeżeli osobą egzaminowaną jest osoba o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.)
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.

W przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w przedłożonych dokumentach lub profilu kandydata na kierowcę WORD przesyła je do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

WORD przesyła również właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku egzaminu państwowego, albo o niestawieniu się osoby na egzamin, za pomocą systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przez aktualizację profilu kandydata na kierowcę udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a okres ten uzależniony będzie od rodzaju dokumentu, a mianowicie:
 • imienne listy osób zakwalifikowanych na egzamin, kopie arkuszy przebiegu części  praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy – przez okres jednego miesiąca;
 • zapis z praktycznej części egzaminu państwowego – przez okres 21 dni licząc od dnia przeprowadzenia egzaminu, w przypadku złożenia skargi na przebieg lub warunki przeprowadzenia egzaminu państwowego, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego;
 • protokoły egzaminacyjne, które po upływie roku są zszywane w książkę i przechowywane przez okres 5 lat, a później są archiwizowane przez okres 50 lat zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt;
 • dowód opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego 10 lat, a złożone od dnia 9 lipca 2018 roku 5 lat;
 • pozostałe dokumenty w tym:
  • informacja o nie stawieniu się na egzamin w wyznaczonym terminie 5 lat,
  • wyjaśnienie zasad przeprowadzania egzaminów państwowych 5 lat,
  • przesłane skargi na przeprowadzenie egzaminu 5 lat,
  • rejestr skarg 25 lat,
  • prośba o skrócenie 2 dniowego terminu, wynikającego z obowiązku informacyjnego o nie stawieniu się na egzamin 5 lat.
  • faktura przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym została sporządzona.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 2. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością przeprowadzenia egzaminu państwowego w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO). Podanie danych kontaktowych jest konieczne z uwagi na sprawną obsługę całego procesu organizacji i przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 4. Pani/Pana dane nie będą polegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.