Przejdź do treści

Szkolenia - Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Szkolenie okresowa dla kierowców wykonujących transport

Podstawa prawna:

 • Ustawa o transporcie drogowym (tekst jednolity – Dz. U. nr 1990 z 2018 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jednolity – Dz.U. nr 151 z 2017 r.)

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla kierowców wykonujących zarobkowy przewóz drogowy, którzy zamierzają powrócić do zawodu kierowcy lub zamierzają podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy oraz posiadają:

 • prawo jazdy kat. D wydane przed dniem 10.09.2008 r. (przewóz osób)
 • prawo jazdy kat. C wydane przed dniem 10.09.2009 r. (przewóz rzeczy)

Planowany termin szkolenia okresowego:

 •  godz.  1400  w Katowicach przy ul. Francuskiej 78


Czas trwania szkolenia:

 • 5 dni dla osób nieposiadających ważnego zaświadczenia ADR ani ważnego kursu w zakresie przewozu zwierząt
 • 4 dni dla osób posiadających ważny kurs w zakresie przewozu zwierząt (wydane w ciągu ostatnich 5-ciu lat)
 • 3 dni dla osób posiadających ważny kurs ADR

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się do dnia rozpoczęcia włącznie.

Z powodu braku chętnych WORD Katowice zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Więcej informacji  pod nr tel. 032 359 30 15 lub 032 359 30 06 / 07 nr tel. kom. 509580622 lub osobiście w Dziale szkoleń WORD Katowice, przy ul. Francuskiej 78

Koszt szkolenia: 390,00 ZŁ.

Do szkolenia okresowego kierowców może przystąpić osoba która:

 1. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • przebywa co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
 1. Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz  podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze złożenie następujących dokumentów osobiście lub e-mail: szkolenia@word.katowice.pl  

zgłoszenie uczestnictwa.

 • kserokopii posiadania prawa jazdy (do wglądu).
 • Numer PKZ – nadany w właściwym terytorialnie Wydziale Komunikacji
 • dowód dokonania opłaty na konto WORD Katowice.

Opłaty proszę dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

tytuł przelewu: kurs reedukacyjny, imię i nazwisko

 
Karta kierowcy:
Karta kierowcy wydawana jest uprawnionym kierowcą przez podmiot wydający karty, którym w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. O wydanie karty kierowcy, ubiegać się mogą wszyscy kierowcy podlegającym przepisom Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3820/85 z 20.12.1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.
Więcej informacji na stronie dystrybutora kart do tachografów PWPW S.A.