Przejdź do treści

Egzaminy - Egzamin teoretyczny kierowców wykonujących przewóz drogowy - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Egzamin teoretyczny kierowców wykonujących przewóz drogowy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2022 r. poz. 739 z późn. zm.).

Przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kierowcy zawodowego, składa dowód uiszczenia opłaty za test kwalifikacyjny oraz zwraca się o wyznaczenie terminu testu kwalifikacyjnego. Oznacza to konieczność zapisania się bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Oddziału Terenowego.
Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy. Pamiętaj, że do egzaminu państwowego możesz przystąpić, jeżeli okażesz ważny w dniu egzaminu, jeden z dokumentów potwierdzających twoją tożsamość:
 1. dowód osobisty;
 2. kartę pobytu;
 3. paszport;
 4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 6. zgoda na pobyt tolerowany.
Egzaminator może również potwierdzić tożsamość za pomocą danych osobowych użytkownika zawartych w publicznej aplikacji mobilnej pobranych z rejestrów publicznych (mObywatel).
Podczas przeprowadzania testu kwalifikacyjnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane, egzaminator przeprowadzający test kwalifikacyjny i egzaminator nadzorujący oraz:
 1. kandydaci na egzaminatorów wraz z ich wykładowcą, odbywający praktyki w ramach kursu kwalifikacyjnego,
 2. osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
 3. tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na teście kwalifikacyjnym zapewnia sobie osoba egzaminowana lub którego obecność jest zapewniona przez ośrodek egzaminowania,
 4. tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego oraz zrozumienie zasad przeprowadzania tego testu,
 5. dyrektor ośrodka egzaminowania i osoby upoważnione przez niego
  - pod warunkiem że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu testu kwalifikacyjnego.
Na dzień 1 stycznia 2024 r. w dyspozycji WORD znajdują się testy w wersjach językowych polskiej, angielskiej, ukraińskiej i rosyjskiej.

Test kwalifikacyjny jest przeprowadzany z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy wykorzystaniu pytań pochodzących z katalogu pytań testowych zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi albo niewybranie żadnej odpowiedzi jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.

Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje:
 1. część podstawową składającą się z 20 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego, w tym w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E
 2. część specjalistyczną składającą się z 10 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego.
Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut. Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:
 1. 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym, oraz
 2. 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.
Warunkiem zaliczenia testu kwalifikacji wstępnej jest uzyskanie pozytywnego wyniku z obu, powyższych części egzaminu.

Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej obejmuje:
część specjalistyczną składającą się z 10 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 15 minut. Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Ośrodek egzaminowania przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy ze wpisem kodu 95 albo kartę kwalifikacji kierowcy informację o pozytywnym wyniku z testu kwalifikacyjnego i wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej przez aktualizację profilu kierowcy zawodowego. Wydaje ponadto osobie egzaminowanej świadectwo kwalifikacji zawodowej w postaci papierowej.