Przejdź do treści

Klauzula informacyjna - Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Klauzula informacyjna - Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Katowice (WORD) z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
 2. Dyrektor WORD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z nim pod adresem e-mail: iod@word.katowice.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia kursu reedukacyjnego        w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z:
 • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212);
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. z 2019 poz. 140 z późn. zm.).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być:
 • upoważnieni pracownicy WORD;
 • upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w przypadku kontroli z ramienia nadzoru);
 • wykładowcy prowadzący szkolenie w ramach kursu;
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (organy administracji publicznej, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Ministerstwo Cyfryzacji itp.).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
 2.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 3. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością przeprowadzenia szkolenia w ramach przedmiotowego kursu.
 5. Pani/Pana dane nie będą polegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.