Przejdź do treści

Szkolenia - Warsztaty Instruktorskie - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuje, że prowadzony jest nabór na warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.

Podstawa prawna:
 1. art. 35 ust. 6 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami ( t. j. Dz. U. 2023.poz.622).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 września 2018 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2018.poz.1885).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach a także stawek wynagrodzenia członków komisji (DZ. U. z 2019 r. poz. 1200)

Informujemy, iż rozpoczął się nabór na warsztaty instruktorskie, zapisy pod nr telefonu 32 359 30 06 lub 07 lub tel. kom. 509580622

Termin warsztatów instruktorskich:
02.12;  03.12.2023 r. - godz. 8.00

Koszt warsztatów:  350 zł.
Czas trwania: 2 dni


Wymagane dokumenty:
 • legitymacja instruktora do wglądu,
 • karta zgłoszenia na szkolenie
 • potwierdzenie dokonania opłaty na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach:  
Zakres zajęć teoretycznych: (odbędą się w OT Tychy - sobota godz.08:00)
 • Psychologia, 1 godz.
 • Metodyka nauczania, 1 godz.
 • Techniki kierowania pojazdem i obsługa pojazdu, 1 godz.
 • Prawo o ruchu drogowym, 1 godz.
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego, 1 godz.
 • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, 1 godz.
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców, 2 godz.
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego. 2 godz.
Zakres zajęć praktycznych: (odbędą się w siedzibie WORD Katowice ul. Francuska 78 - godz. 08:00)
 1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych. 1 godz.
 2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych. 1 godz.
 3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia dla kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów. 2 godz.

W celach organizacyjnych oryginał dokumentów prosimy składać w siedzibie WORD Katowice Dział szkoleń ul. Francuska 78 lub przesłać na e-mail szkolenia@word.katowice.pl
Wszelkie pytania związane z organizacją warsztatów uzyskać można w Dziale szkoleń pod nr tel.: 032 359 30 06/07 lub e-mail szkolenia@word.katowice.pl
Ważne
Instruktor jest zobowiązany corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego i do 7 stycznia każdego roku przekładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach w roku ubiegłym.
Obowiązek ten nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym rok, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585
NIP 9542192176