Przejdź do treści

Szkolenia - Warsztaty Instruktorskie - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuje, że prowadzony jest nabór na warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.

Warsztaty organizowane są według programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Termin warsztatów:

Koszt warsztatów:

350 zł.

Niezbędne dokumenty w oryginale:

  1. Potwierdzenie dokonania opłaty na rachunek WORD Katowice.
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Kserokopia legitymacji instruktora 

W celach organizacyjnych oryginał dokumentów prosimy składać w siedzibie WORD Katowice Dział szkoleń ul. Francuska 78 lub przesłać na e-mail szkolenia@word.katowice.pl

Wszelkie pytania związane z organizacją warsztatów uzyskać można w Dziale szkoleń pod nr tel.: 032 359 30 06/07 lub e-mail szkolenia@word.katowice.pl

Ważne

Instruktor jest zobowiązany corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego i do 7 stycznia każdego roku przekładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach w roku ubiegłym.

Obowiązek ten nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym rok, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

NIP 9542192176