Przejdź do treści

Szkolenia - Kursy dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Kursy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy

Szanowni Państwo,

Spotkanie informacyjne w sprawie nowej edycji kursu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy odbędzie się 12.04.2024 r., o godzinie 17.00 w Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach - przy WORD Katowice (Francuska 78).  Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie  wysyłając formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną na adres: szkolenia@word.katowice.pl
W trakcie spotkania informacyjnego, pracownicy Działu szkoleń WORD Katowice będą służyć Państwu swoim merytorycznym doświadczeniem, udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące kursu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 1. posiada prawo jazdy:
 • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawniania do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A;
 • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawniania do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat.B
Dotychczas uprawnienia instruktora kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E można było uzyskać jeżeli kandydat na instruktora posiadał prawo jazdy danej kategorii co najmniej przez okres jednego roku oraz posiadał co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B. Był to wymóg opisany w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. c.
Zmiana polega na dopisaniu w art. 33 ust. 1a o treści:
1a. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, uznaje się za spełniony, jeżeli:
1) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E;
2) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.
W efekcie wprowadzonych zmian pojawiła się druga droga dla uzyskania uprawnień instruktorskich na wyższe kategorie prawa jazdy – udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu kierowcy (międzynarodowe lub w komunikacji miejskiej dla kat. D). W takich przypadkach nie trzeba rozpoczynać kariery instruktorskiej od zdobycia uprawnień instruktora kat. B prawa jazdy. Ustawodawca dopuszcza więc do zawodu instruktorskiego, przygotowującego przyszłych kierowców zawodowych, osoby praktykujące na drodze wykonywanie tego zawodu.
 
 1. posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U. 2011.30.151 - art 82 ust. 2 pkt 1),

 2. posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora Dz.U. 2011.30.151 - art. 34 ust 1);

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kandydatem na wykładowcę może być osoba spełniająca następujące warunki:

 1. dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 2. orzeczenie lekarskie i psychologiczne o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 3. prawo jazdy potwierdzające posiadanie uprawnień o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 4. dowód uiszczenia opłaty
 5. Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 3 nie są wymagane od osób rozszerzających posiadany zakres uprawnień instruktora.
 6. Dokumenty wymienione w punkcie 1,2 i 5 wymagane są od kandydatów na wykładowców.

 

Istnieje możliwość wpłacania w ratach -

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców.

Rodzaje szkolenia
Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:

 1. Kurs podstawowy - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy.

Przedmiotowy zakres szkolenia

Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
 1. Psychologii.
 2. Metodyki nauczania.
 3. Prawa o ruchu drogowym.
 4. Techniki kierowania i obsługi pojazdu.
 5. Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 6. Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia.
 7. Technika i taktyka jazdy
 8. Praktyka instruktorska
 9. Program kursu na kandydatów wykładowców obejmuje ww. zakres za wyjątkiem zajęć praktycznych

 Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia

 1. Liczba godzin szkolenia wynosi:
  a. liczba godzin wynosi nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 85 godzin zajęć praktycznych, w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień (dotyczy kursu podstawowego).

Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć w dniu rozpoczęcia kursu 

 1. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora(Dz. U. 2011.30.151 - art. 34 ust.1),,
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (Dz. U. 2011.30.151 - art. 82 ust. 2 pkt 1
 3. kserokopię prawa jazdy,

Egzamin wewnętrzny

 1. Kurs kończy się egzaminem końcowym (wewnętrznym) przeprowadzanym przez komisję powołaną przez Dyrektora WORD Katowice.
 2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na e-mail: szkolenia@word.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 032 3593006/07; 32 3593015; 509580622

Opłatę można dokonać  przelewem na rachunek:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585