Przejdź do treści

Szkolenia - Kursy dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Kursy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy

Szanowni Państwo,

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie pod nr tel. (32) 359 30 15; (32) 359-30-06; (32) 359-30-07 lub drogą elektroniczną na adres: szkolenia@word.katowice.pl

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 1. posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),
 2. posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia)

 3. posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U. 2011.30.151 - art 82 ust. 2 pkt 1),

 4. posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora Dz.U. 2011.30.151 - art. 34 ust 1);

 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kandydatem na wykładowcę może być osoba spełniająca następujące warunki:

 1. dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 2. orzeczenie lekarskie i psychologiczne o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 3. prawo jazdy potwierdzające posiadanie uprawnień o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 4. dowód uiszczenia opłaty
 5. Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 3 nie są wymagane od osób rozszerzających posiadany zakres uprawnień instruktora.
 6. Dokumenty wymienione w punkcie 1,2 i 5 wymagane są od kandydatów na wykładowców.

Koszt:  4000 zł

Istnieje możliwość wpłacania w ratach - pierwsza wpłata 2000 zł

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców.

Rodzaje szkolenia
Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:

 1. Kurs podstawowy - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy.

Przedmiotowy zakres szkolenia

Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
 1. Psychologii.
 2. Metodyki nauczania.
 3. Prawa o ruchu drogowym.
 4. Techniki kierowania i obsługi pojazdu.
 5. Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 6. Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia.
 7. Technika i taktyka jazdy
 8. Praktyka instruktorska
 9. Program kursu na kandydatów wykładowców obejmuje ww. zakres za wyjątkiem zajęć praktycznych

 Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia

 1. Liczba godzin szkolenia wynosi:
  a. liczba godzin wynosi nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 85 godzin zajęć praktycznych, w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień (dotyczy kursu podstawowego).

Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć w dniu rozpoczęcia kursu 

 1. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora(Dz. U. 2011.30.151 - art. 34 ust.1),,
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (Dz. U. 2011.30.151 - art. 82 ust. 2 pkt 1
 3. kserokopię prawa jazdy,

Egzamin wewnętrzny

 1. Kurs kończy się egzaminem końcowym (wewnętrznym) przeprowadzanym przez komisję powołaną przez Dyrektora WORD Katowice.
 2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na e-mail: szkolenia@word.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 032 3593006/07; 32 3593015; 509580622

Opłatę można dokonać  przelewem na rachunek:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585