Przejdź do treści

Zwroty opłaty - egzaminy - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Zwroty opłaty - egzaminy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuję, że aby uzyskać zwrot kwoty, o którą się państwo ubiegacie, należy wypełnić zamieszczony poniżej druk podania i przesłać na adres właściwego Oddziału Terenowego, w którym zdawany był egzamin/wystąpiła nadpłata środków lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta właściwego Oddziału Terenowego.

ot_katowice@word.katowice.pl

ot_bytom@word.katowice.pl

ot_dabrowa@word.katowice.pl

ot_jastrzebie@word.katowice.pl

ot_rybnik@word.katowice.pl

ot_tychy@word.katowice.pl

Podania, które wpłyną do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuję, że na podstawie § 3a ust 3 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (t j. Dz.U. z 2014 r. poz. 974), opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.