Przejdź do treści

Szkolenia - Kursy dla kandydatów na egzaminatorów - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

KURS KWALIFIKACYJNY DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW

Szanowni Państwo,
Aktualnie trwa nabór na kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na przyszłych egzaminatorów i egzaminatorów. Spotkanie informacyjne odbędzie się 14.04.2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78 w sali nr 5.  Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie pod nr tel. (32) 359 30 15; (32) 359-30-06; (32) 359-30-07 lub drogą elektroniczną na adres: szkolenia@word.katowice.pl
W trakcie spotkania informacyjnego, pracownicy Działu szkoleń WORD Katowice będą służyć Państwu swoim merytorycznym doświadczeniem, udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące kursu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z poźń. zm.),
Ustaw z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia 24 lutego  2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016  poz. 232 ).

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest spełnienie przez kandydata na egzaminatora warunków określonych w art. 58 ust. 1 pkt 1-5; 8 i 9 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2021 r.; poz. 1212)

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
 • potwierdzenie posiadania min. średniego wykształcenia (np. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów),
 • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do do zakresu przeprowadzonego egzaminu;
 • prawo jazdy właściwej kategorii lub
 • pozwolenie na kierowanie tramwajem;
 • ukończyła 23 lata;
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
  • prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub;
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.
    
Dokumenty, które należy przedstawić aby rozpocząć kurs:
 1. potwierdzenie posiadania min. średniego wykształcenia (np. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów),
 2. prawo jazdy,
 3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 5. dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na egzaminatora.

Koszt kursu:
Podstawowy: 5200
Dodatkowy: 2500 zł

Istnieje możliwość wpłacania w ratach.
Wpłatę należy dokonać na konto:
Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585