Przejdź do treści

Szkolenia - Kursy dla kandydatów na egzaminatorów - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

KURS KWALIFIKACYJNY DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW

NOWY KURS

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dn. 10.09.2021, o godz. 16:00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące nowej edycji Kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.
Serdecznie zapraszamy.

Prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie pod nr tel. (32) 359 30 15; (32) 359-30-06; (32) 359-30-07 lub drogą elektroniczną na adres: szkolenia@word.katowice.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z poźń. zm.),

Ustaw z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia 24 lutego  2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016  poz. 232 ).

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest spełnienie przez kandydata na egzaminatora warunków określonych w art. 58 ust. 1 pkt 1-5; 8 i 9 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 2011 r.; poz. 151,  poźn. zm.)

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie średnie;
 • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do do zakresu przeprowadzonego egzaminu;
 • prawo jazdy właściwej kategorii lub
 • pozwolenie na kierowanie tramwajem;
 • ukończyła 23 lata;
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
  • prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub;
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Najbliższy termin kursu:

W dniu 26.09.2020 r. (sobota) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przy ul. Francuskiej 78 w Katowicach w sali nr 4 o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów. Prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie uczestnictwa w kursie pod nr tel. (32) 359 30 15; (32) 359-30-06; (32) 359-30-07 lub mailowo: szkolenia@word.katowice.pl

Koszt kursu:

Podstawowy

Dodatkowy -  zł

Istnieje możliwość wpłacania w ratach.

Wpłatę należy dokonać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585