Przejdź do treści

Klauzula informacyjna - Kurs dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Klauzula informacyjna - Kurs dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy

Kurs dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Katowice (WORD) z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
 2. Dyrektor WORD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z nim pod adresem e-mail: iod@word.katowice.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • uczestnictwa w kursie dla instruktorów i wykładowców na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z:
 • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018r., poz. 1885);
 • wystawienia faktury na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217);
 • kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną (e-mail), na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być:
 • upoważnieni pracownicy WORD;
 • upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w przypadku kontroli z ramienia nadzoru);
 • wykładowcy prowadzący szkolenie w ramach szkolenia;
 • podmiot przeprowadzający szkolenie kandydatów na instruktorów i instruktorów w zakresie techniki i taktyki jazdy;
 • podmiot przeprowadzający praktyki instruktorskie;
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (organy administracji publicznej, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Ministerstwo Cyfryzacji itp.).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a okres ten uzależniony będzie od rodzaju dokumentu, a mianowicie:
 • dziennik zajęć teoretycznych przez – 10 lat, licząc od dnia dokonania w nim ostatniego wpisu;
 • karta zajęć stosowana na kursie dla kandydatów na instruktorów – 10 lat, licząc od dnia dokonania w nim ostatniego wpisu;
 • rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców – 10 lat, licząc od dnia dokonania w nim ostatniego wpisu;
 • faktura – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym została sporządzona.
 1.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 2. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością przeprowadzenia szkolenia (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 5.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne i może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane nie będą polegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.