Przejdź do treści

Klauzula informacyjna - rekrutacja egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb rekrutacji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb rekrutacji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Katowice (WORD) z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
 2. Dyrektor WORD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z nim pod adresem e-mail: iod@word.katowice.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w WORD Katowice na stanowisku egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 4. Administrator Danych nie planują dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na  stanowisku egzaminatora wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 2 lat. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie Administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji na stanowisku egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22(1) §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte. Ponadto Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 11. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 14.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne i może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Pani/Pana dane nie będą polegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jednocześnie informuję, że dokumenty złożone  poza ogłoszonym procesem rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do WORD Katowice CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną  może Pani/Pan wycofać w każdym momencie.

Przykładowa treść zgody dla celów dalszej rekrutacji:

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla celów rekrutacji z ogłoszenia WORD Katowice także  po jej zakończeniu - w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 2 lat od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej.

 

……………………………………                                                 ……………………………..

                (miejscowość, dnia)                                                                                                                (podpis osoby składującej oświadczenie)