Przejdź do treści

Aukcja - Toyota Yaris - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Aukcja - Toyota Yaris

OGŁOSZENIE O AUKCJI
Prowadzonej w trybie art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem odrębności wynikających z  Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach
 
l.p. Marka, typ, model Opis Cena wywoławcza netto=brutto Wadium Postąpienie
1. Samochód Toyota Yaris 1,3 L4 DOHC 16V AWD
 
Nr. rej. SK 921AW, rok produkcji: 2012, Pojazd przeznaczony do nauki jazdy i  egzaminu państwowego „L”, Pojazd nie sprawny technicznie, Pojemność silnika 1300 cm3/73kW/99KM, 9000,00 zł brutto
Słownie: dziewięć tysięcy złotych
900 zł brutto
Słownie: dziewięćset złotych
100zł
słownie: sto złotych
 
  1. Aukcja odbędzie się w dniu 20.07.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78 w Sali konferencyjnej.
  2. Wadium wnoszone wyłącznie w pieniądzu należy wpłacać na rachunek WORD w Katowicach:
ALIOR BANK S.A. nr konta: 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585
Przy wpłacie wadium należy zaznaczyć jakiego pojazdu dotyczy.
Wadium należy wnieść skutecznie przed rozpoczęciem aukcji (tzn. w dniu 20.07.2020 r. do godz.10:00 wadium powinno być zaksięgowane na koncie WORD).
Potwierdzenia wniesienia wadium należy okazać przed przystąpieniem do aukcji wraz z pisemną informacją o  numerze konta, na który należy zwrócić niewykorzystane wadium.
Uczestnik aukcji zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości ( dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
  1. Po zakończeniu aukcji niewykorzystane wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom na rachunek pomniejszone o koszty utrzymania konta. Wadium złożone przez nabywcę danego pojazdu zostanie zaliczone na poczet ceny. Zapłata za zakupiony przedmiot ma nastąpić w terminie do trzech dni roboczych, licząc od dnia zakończenia aukcji.
  2. Postąpienie w licytacji wynosi:
  • 100,00 zł ( słownie: sto złotych 00/100 zł),
  1. Regulamin gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach jest dostępny w Wydziale Eksploatacji Mienia w godz. od 8:00-14:00.
Składniki majtku ruchomego przeznaczone na aukcję można oglądać w oddziale terenowym w Rybniku, ul.  Ekonomiczna 21 w godz. 8:00-14:00 do dnia 19.07.2021 r. z osobą upoważnioną do kontaktu panem Szymonem Klimczakiem 507816027.
  1. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo odwołania aukcji bez podania przyczyny.
Informacji udziela się w siedzibie WORD Katowice oraz pod numerem telefonu: 323593008.