Przejdź do treści

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego (egzamin dla  kierowców wykonujących przewóz drogowy)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Katowice (WORD) z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
 2. Dyrektor WORD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z nim pod adresem e-mail: iod@word.katowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. Przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego na podstawie:
art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z:
- Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm. ),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1206 z późn. zm.);
 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca  2022 r. w  sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2022 r., poz. 739);
 1. Archiwizacji dokumentacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z:
- Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164);
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca  2022 r. w w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2022 r., poz. 739);
 1. Wystawienia faktury na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.);
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być:
 • upoważnieni pracownicy WORD;
 • upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (organy administracji publicznej, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Ministerstwo Cyfryzacji itp.);
 • tłumacz języka migowego zapewniony przez WORD, jeżeli osobą egzaminowaną jest osoba o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.);
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.
W przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w profilu kierowcy zawodowego ośrodek egzaminowania zwraca profil kierowcy zawodowego w celu wyjaśnienia niezgodności przez właściwy podmiot lub organ.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a okres ten uzależniony będzie od rodzaju dokumentu, a mianowicie:
 • protokoły testów kwalifikacyjnych, które po upływie roku są zszywane w książkę i przechowywane przez okres 5 lat, a później są archiwizowane przez okres 50 lat zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt;
 • dowód opłaty za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego przez okres 5 lat;
 • pozostałe dokumenty w tym:
- informacja o nie stawieniu się na test kwalifikacyjny wyznaczonym terminie 5 lat,
- wyjaśnienie zasad przeprowadzania testów kwalifikacyjnych 5 lat,
- przesłane skargi na przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego 5 lat,
- rejestr skarg 25 lat,
- prośba o skrócenie 2 dniowego terminu, wynikającego z obowiązku informacyjnego o nie stawieniu się na egzamin 5 lat.
- faktura przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym została sporządzona.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 2. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego (art. 6 ust.1 lit. c RODO). Podanie danych kontaktowych jest konieczne z uwagi na sprawną obsługę całego procesu organizacji i przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.
 4. Pani/Pana dane nie będą polegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.