Przejdź do treści

Egzaminy - Opłaty - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Wykaz opłat za egzamin

Aktualne stawki opłat za egzaminy państwowe określa Uchwała nr VI/53/4/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa śląskiego (Dz.U woj. śląskiego, poz. 1214)

Tabela opłat za egzaminy

Kategoria

Teoretyczny

Praktyczny

A, A1, A2, AM

50 zł

200 zł

B, B1

50 zł

200 zł

C1, D1, T

50 zł

200 zł

B+E

---

250 zł

B96

---

200 zł

C, D

50 zł

250 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

---

250 zł

POZWOLENIE

50 zł

200 zł


Opłaty (wyłącznie za egzamin) należy wnosić na konto:

Bank Pekao S.A.

nr konta 85 1240 4357 1111 0010 5238 3187

W związku z koniecznością prawidłowego przypisania wpłaty do osoby w systemie teleinformatycznym prosimy, aby na druku wpłaty za egzamin umieszczać imię, nazwisko oraz adres osoby egzaminowanej, a w tytule wpłaty numer PESEL osoby egzaminowanej (która na podstawie tego potwierdzenia wpłaty będzie podchodziła do egzaminu) oraz kategorię i typ egzaminu („T” – Teoretyczny, „P” – Praktyczny, „T+P”).

Informujemy, iż na podstawie art. 6 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", podanie numeru pesel jest dobrowolne, z tym że jego brak powoduje problemy w identyfikacji dokonanej wpłaty i przypisaniu jej do właściwej osoby. Osoba podająca numer pesel wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia identyfikacji wniesionej opłaty. Jednocześnie informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.

 Uwaga!

Opłaty dokonywane przez podmioty inne niż osoby egzaminowane, np. przez podmioty szkolące, muszą umożliwiać identyfikację osoby, w której imieniu są dokonywane tj. muszą w tytule zawierać nazwisko, imię i numer pesel (w razie jego braku adres osoby). Jeżeli nie będzie możliwa jednoznaczna identyfikacja osoby której należy przypisać wpłatę, nie będzie ona przyjmowana!

Jeżeli podmiot uzgodni z WORD dokonanie opłaty zbiorczej (za więcej niż jedną osobę egzaminowaną), to jest zobowiązany przesłać na adresy ksiegowosc@word.katowice.pl oraz info@word.katowice.pl zestawienie w pliku MS Excel 97-2003 (do pobrania poniżej) jednoznacznie wskazujące osoby i kwoty zgodnie z załączonym wzorem. Tytuł wpłaty musi być identyczny z tytułem maila zawierającego zestawienie szczegółowe do wpłaty (umożliwiać przypisanie zestawienia do pozycji przelewu). Suma kwot widniejących w zestawieniu musi być identyczna z kwotą przelewu. Opłaty zbiorcze bez zestawienia lub na kwotę inną niż w zestawieniu, nie będą przyjmowane. Jednocześnie informujemy, że na wprowadzenie danych o osobach, których wpłata zbiorcza dotyczy do systemu, WORD potrzebuje do 2 dni roboczych od wpłynięcia wpłaty na konto. Do momentu wprowadzenia danych do systemu nie ma możliwości ustalenia terminu egzaminu dla osób, których wpłata zbiorcza dotyczy. Prosimy o dokonywanie wpłat zbiorczych i wysyłanie zestawień z odpowiednim wyprzedzeniem, by nie utrudniać swoim kursantom ustalania terminów egzaminów.

W Oddziałach Terenowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach istnieje możliwość dokonania płatności za egzaminy kartą płatniczą. Operator płatności PWPW pobiera prowizję za dokonanie każdej płatności w wysokości: 2 zł.

System rezerwacji internetowych Info-Car nie uwzględnia opłat za egzaminy wniesionych na konto WORD - w czasie rezerwacji należy wnieść opłatę za egzamin wyłącznie za pośrednictwem tego systemu i w sposób przezeń wskazany.