Przejdź do treści

Egzaminy - Opłaty - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Wykaz opłat za egzamin

Aktualne stawki opłat za egzaminy państwowe określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U z 2014 r., poz. 974 – tekst jednolity)

Tabela opłat za egzaminy

Kategoria

Pełna opłata

Teoretyczny

Praktyczny

AM

170 zł

30 zł

140 zł

A, A, A2

210 zł

30 zł

180 zł

B

170 zł

30 zł

140 zł

B1, C1, D, T

200 zł

30 zł

170 zł

B+E

200 zł

---

200 zł

B96

170 zł

---

170 zł

C, D

230 zł

30 zł

200 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

245 zł

---

245 zł

POZWOLENIE

155 zł

30 zł

125 zł


Opłaty (wyłącznie za egzamin) należy wnosić na konto:

Bank Pekao S.A.

nr konta 85 1240 4357 1111 0010 5238 3187

W związku z koniecznością prawidłowego przypisania wpłaty do osoby w systemie teleinformatycznym prosimy aby na druku wpłaty za egzamin umieszczać imię, nazwisko oraz adres osoby egzaminowanej, a w tytule wpłaty numer PESEL osoby egzaminowanej (która na podstawie tego potwierdzenia wpłaty będzie podchodziła do egzaminu) oraz kategorię i typ egzaminu („T” – Teoretyczny, „P” – Praktyczny, „T+P”).

Informujemy, iż na podstawie art. 6 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", podanie numeru pesel jest dobrowolne, z tym że jego brak powoduje problemy w identyfikacji dokonanej wpłaty i przypisaniu jej do właściwej osoby. Osoba podająca numer pesel wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia identyfikacji wniesionej opłaty. Jednocześnie informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.

 Uwaga!

Opłaty dokonywane przez podmioty inne niż osoby egzaminowane, np. przez podmioty szkolące, muszą umożliwiać identyfikację osoby w imieniu której są dokonywane tj. muszą w tytule zawierać nazwisko, imię i numer pesel (w razie jego braku adres osoby). Jeżeli nie będzie możliwa jednoznaczna identyfikacja osoby której należy przypisać wpłatę, nie będzie ona przyjmowana!

Jeżeli podmiot uzgodni z WORD dokonanie opłaty zbiorczej (za więcej niż jedną osobę egzaminowaną), to jest zobowiązany przesłać na adresy ksiegowosc@word.katowice.pl oraz info@word.katowice.pl zestawienie w pliku MS Excel 97-2003 (do pobrania poniżej) jednoznacznie wskazujące osoby i kwoty zgodnie z załączonym wzorem. Tytuł wpłaty musi być identyczny z tytułem maila zawierającego zestawienie szczegółowe do wpłaty (umożliwiać przypisanie zestawienia do pozycji przelewu). Suma kwot widniejących w zestawieniu musi być identyczna z kwotą przelewu. Opłaty zbiorcze bez zestawienia lub na kwotę inną niż w zestawieniu, nie będą przyjmowane. Jednocześnie informujemy, że na wprowadzenie danych o osobach, których wpłata zbiorcza dotyczy do systemu, WORD potrzebuje do 2 dni roboczych od wpłynięcia wpłaty na konto. Do momentu wprowadzenia danych do systemu nie ma możliwości ustalenia terminu egzaminu dla osób, których wpłata zbiorcza dotyczy. Prosimy o dokonywanie wpłat zbiorczych i wysyłanie zestawień z odpowiednim wyprzedzeniem, by nie utrudniać swoim kursantom ustalania terminów egzaminów.

W Oddziałach Terenowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach istnieje możliwość dokonania płatności za egzaminy kartą płatniczą. Operator płatności PWPW pobiera prowizję za dokonanie każdej płatności w wysokości: 2 zł.

System rezerwacji internetowych Info-Car nie uwzględnia opłat za egzaminy wniesionych na konto WORD - w czasie rezerwacji należy wnieść opłatę za egzamin wyłącznie za pośrednictwem tego systemu i w sposób przezeń wskazany.