Przejdź do treści

Egzaminy - Przepisy - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Przepisy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach wykonując swoje obowiązki związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawa jazdy, posługuje się następującymi aktami prawnymi:

 

 • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341 z póź. zm. );
 • Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r.,  poz. 1990 z póź. zm.);
 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393);
 • Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz.U.  z 2017r., poz. 1464);
 • Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 758);
 • Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz.U. z 2017 r., poz. 2206 z póż. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r., poz. 1206);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231 z póź. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wzorów  dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 702);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018r., poz. 1885);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r.,  poz. 2022);
 • Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. z 2019r., poz. 454);
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014r.,  poz. 974);
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r., poz. 937);
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich  osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017r., poz. 250 z póź. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r., poz. 212 z póź. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji z dnia 15 lutego 2010 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 26, poz. 131);
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom z dnia 29 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 589);