Przejdź do treści

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BUDOWLANYCH - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BUDOWLANYCH

Katowice, 24.08.2021 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. BUDOWLANYCH
W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór na stanowisko głównego specjalisty do spraw budowlanych.
Szczegóły naboru:
 1. Stanowisko: Główny specjalista ds. budowlanych.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach,
  ul. Francuska 78.
 3. Okres zatrudnienia: okres próbny 1 miesiąc z możliwością przedłużenia umowy.
 4. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno– budowlanej.
 • 3 lata doświadczenia w realizacji inwestycji.
 • Znajomość prawa budowlanego i przepisów BHP.
 • Biegła znajomość obsługi komputera ( MS Office).
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji technicznych w budownictwie.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień problemowych.
 • Umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.
 • Dokładność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, systematyczność, terminowość, umiejętność organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia.
 • Prawo jazdy kat B.
Zakres wykonywanych zadań:
 • Przygotowanie procesu inwestycyjnego.
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej i formalno– prawnej w celu realizacji zdań inwestycyjnych, remontowych lub naprawczych.
 • Koordynacja robotami budowlanymi w sposób zgodny z projektem
  oraz obowiązującymi przepisami,
 • Określanie potrzeb remontowych oraz modernizacyjnych.
 • Przygotowywanie harmonogramów planowanych inwestycji i remontów.
 • Zlecanie robót podwykonawcom, kontrola oraz rozliczanie ich pracy.
 • Raportowanie postępów prac wykonawcy.
 • Kontrolowanie, nadzorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji wynikającej
  z przepisów prawa budowlanego.
 • Koordynacja wykonawstwa modernizacji, remontów budowlanych.
 • Koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych.
 • Przeprowadzanie odbiorów wykonanych zadań.
 • Nadzór i koordynacja wykonania przeglądów wszystkich budynków użytkowanych przez WORD w Katowicach oraz oddziałach terenowych.
 • Opiniowanie umów przedkładanych przez wykonawców/dostawców.
Zakres odpowiedzialności:
 • Terminowe i zgodne z prawem wykonywanie zadań.
 • Przestrzeganie przepisów prawa, zarządzeń Dyrektora WORD Katowice i obowiązujących procedur w WORD Katowice.
 • Dbałość o jakość sporządzonej i przechowywanej dokumentacji.
Zakres czynności zostanie szczegółowo określony przez bezpośredniego przełożonego.
Wymagane dokumenty:
 • Curriculum Vitae;
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy;
 • W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza korzystać z uprawnień, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1);
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2);
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
  z  pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (załącznik nr 3).
Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Termin i miejsce składania dokumentów:
- Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
- Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie
z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko głównego specjalisty ds. budowlanych”.

- Termin składania ofert upływa z dniem 01.09.2021 r. o godz. 12:00.
- Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Pozostałe informacje:
 • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD
  oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD po zawarciu umowy o pracę z wybranym kandydatem.

Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 571