Przejdź do treści

Egzaminator - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO EGZAMINATORA W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO EGZAMINATORA W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór na stanowisko egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem.
Szczegóły naboru:
 1. Stanowisko: Egzaminator osób ubiegających się do kierowania pojazdem.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78 w Oddziale Terenowym Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 31;  w Oddziale Terenowym Katowice, ul. Francuska 78
 3. Okres zatrudnienia: okres próbny z możliwością przedłużenia umowy.
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
Informujemy jednocześnie, że  zgodnie z art. 63 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.) egzaminator zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego nie może podejmować zajęć zarobkowych bez zgody Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie lub wyższe;
 2. Uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców w ramach kategorii B prawa jazdy;
 3. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa obejmujących problematykę egzaminowania kierowców;
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciw bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po spożyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu i życiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.
Wymagania dodatkowe:
 1. Dyspozycyjność;
 2. Mile widziane posiadanie uprawnień do egzaminowania w ramach innych niż B kategorii prawa jazdy;
 3. Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;
 4. Umiejętność analitycznego myślenia;
 5. Wysoka kultura osobista;
 6. Komunikatywność i opanowanie.
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Egzaminatora będzie:
 1. Przeprowadzanie teoretycznych i praktycznych egzaminów na prawo jazdy.
Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny,
 2. Curriculum Vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie zaświadczeń z dodatkowych kursów i szkoleń- w przypadku ich ukończenia,
 6. kserokopia aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów, (uznaje się za ważną jeśli nie jest starsza niż 6 m – cy od daty wystawienia);
 7. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik numer 1),
 8. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik numer 2),
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy (załącznik nr 3),
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z  pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (załącznik nr 4).
Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Egzaminatora”.
Termin składania ofert upływa z dniem 7 września 2022 r. o godz. 12:00.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Pozostałe informacje:
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 2. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD  oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
 5. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD.

OGŁOSZENIE
o wynikach naboru na stanowisko: Egzaminator osób ubiegających się do kierowania pojazdem w OT Katowice,

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą przy ul. Francuskiej 78 w Katowicach informuje, że nabór na stanowisko: Egzaminator osób ubiegających się do kierowania pojazdem w OT Katowice, ogłoszony w dniu 15 października 2022 roku został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana kandydatura :
 1. Pana Tomasza Wąsowicza
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób biorących udział w procesie rekrutacji mogą być odbierane osobiście do dnia 25.11.2022r. w sekretariacie WORD Katowice, ul. Francuska 78 w godzinach od 08:00 do 14:00. Dokumenty nieodebrane w wyżej wymienionym terminie zostaną zniszczone.


OGŁOSZENIE
o wynikach naboru na stanowisko: Egzaminator osób ubiegających się do kierowania pojazdem w OT Jastrzębie Zdrój,

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą przy
ul. Francuskiej 78 w Katowicach informuje, że nabór na stanowisko: Egzaminator osób ubiegających się do kierowania pojazdem w OT Jastrzębie Zdrój, ogłoszony w dniu 15 października 2022 roku nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: brak złożonych ofert na wyżej wymienione stanowisko.


 

Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 722