Przejdź do treści

Sprzątaczka WORD Katowice - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Sprzątaczka

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór
na stanowisko sprzątaczki.

Szczegóły naboru:
 1. Stanowisko: sprzątaczka.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 40-507 Katowice,
  ul. Francuska 78.
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na 3 miesiące na okres próbny z możliwością przedłużenia umowy.
Wymagania:
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie;
 • Sprawność fizyczna umożliwiająca pracę na stanowisku sprzątaczki;
 • Odpowiedzialność za powierzone mienie;
 • Sumienność;
 • Dobra organizacja pracy.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku sprzątaczki:
 • Bieżące sprzątanie pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sanitarno- higienicznych, korytarzy, sal egzaminacyjnych;
 • Mycie okien;
 • Właściwe przechowywanie i racjonalne zużycie sprzętu oraz środków czystości;
 • Dbałość o urządzenia oraz sprzęt do utrzymania czystości.
Wymagane dokumenty:
 • Curriculum Vitae;
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadany staż pracy;
 • W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza korzystać z uprawnień związanych z niepełnosprawnością, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1);
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (Załącznik nr 2).
Wszystkie złożone dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko sprzątaczki”.
Termin składania ofert upływa z dniem 8 września 2021 r. o godz. 12:00.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Pozostałe informacje:
 • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD.

  Data zamieszczenia:

  Drukuj aktualność 572