Przejdź do treści

Specjalista ds. zamówień publicznych - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Nabór na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych.


Szczegóły naboru:
 1. Stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78.
 3. Okres zatrudnienia: okres próbny z możliwością przedłużenia umowy.
 4. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub na jednym z kierunków: administracja, prawo, finanse;
 • Doświadczenie zawodowe: minimum 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych;
 • Znajomość przepisów i ustaw:
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- prawo zamówień publicznych;
 • Biegła znajomość obsługi komputera ( MS Office);
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie w organizowaniu  przetargów;
 • Doświadczenie w prowadzeniu komisji przetargowych;
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień problemowych;
 • Umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;
 • Dokładność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, systematyczność, terminowość, umiejętność organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia.

Zakres wykonywanych zadań:
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań z zakresie Prawa zamówień publicznych;
 • Udział w pracach komisji przetargowych;
 • Projektowanie wymaganych publikacji ogłoszeń w Urzędzie Zamówień Publicznych, na stronie  internetowej WORD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • Realizowanie określonych zakupów, usług  i robót budowlanych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień;
 • Przygotowanie planów zamówień publicznych;
 • Przygotowywanie protokołów z postępowań;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych;
 • Udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych;
 • Przygotowywanie danych i informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz zapytania innych organów.

Zakres odpowiedzialności:
 • Terminowe i zgodne z prawem wykonywanie zadań określonych w zakresie obowiązków;
 • Przestrzeganie przepisów prawa, zarządzeń Dyrektora WORD Katowice i obowiązujących procedur w WORD Katowice;
 • Dbałość o jakość sporządzonej i przechowywanej dokumentacji;
Zakres czynności zostanie szczegółowo określony przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagane dokumenty:
 • Curriculum Vitae;
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy;
 • W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza korzystać z uprawnień, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1);
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2).
Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów:
- Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.

- Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych”.

- Termin składania ofert upływa z dniem 24 stycznia 2022 r. o godz. 12:00.

- Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Pozostałe informacje:
 • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD po zawarciu umowy o pracę z wybranym kandydatem.

Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 674