Przejdź do treści

Egzaminator - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko egzaminatora

D-RK.110.03.AP.2021

Katowice, 07.06.2021 r.


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO EGZAMINATORA W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór na stanowisko egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem w zakresie kategorii B prawa jazdy.

Szczegóły naboru:

 1. Stanowisko: Egzaminator.

 2. Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.

 3. Okres zatrudnienia: okres próbny 3 miesiące z możliwością przedłużenia umowy.

 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

 5. Wynagrodzenie brutto: wysokość wynagrodzenia zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 roku w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców (Dz. U. z 2007 r. poz. 1437).

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 63 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.) egzaminator zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego nie może podejmować zajęć zarobkowych bez zgody Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Kandydat musi spełniać następujące wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe;

 • Uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców;

 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa obejmujących problematykę egzaminowania kierowców;

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

  • przestępstwo przeciw bezpieczeństwu w komunikacji,

  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

  • przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów,

  • prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po spożyciu innego podobnie działającego środka,

  • przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu i życiu,

  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

 • Dyspozycyjność;

 • Umiejętność analitycznego myślenia;

 • Wysoka kultura osobista;

 • Komunikatywność i opanowanie.

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Egzaminatora będzie:

 • Przeprowadzanie teoretycznych i praktycznych egzaminów na prawo jazdy.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,

 • Curriculum Vitae,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • kserokopie zaświadczeń z dodatkowych kursów i szkoleń- w przypadku ich ukończenia,

 • kserokopia aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów,

 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza korzystać z uprawnień związanych z niepełnosprawnością, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik numer 1),

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik numer 2),

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy (załącznik nr 3),

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z  pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (załącznik nr 4).

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Egzaminatora”.

Termin składania ofert upływa z dniem 18 czerwca 2021 r. o godz. 12:00.

Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe informacje:

 • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.

 • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.

 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.

 • Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD.


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 511