Przejdź do treści

Najem hali magazynowej w Bytomiu - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Najem hali magazynowej w Bytomiu

Katowice, 03.03.2016 r.

          OGŁOSZENIE

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach (WORD),
z siedzibą w Katowicach, 40-507, przy ul. Francuskiej 78

ZAPRASZA do składania ofert

w zakresie dotyczącym najmu hali magazynowej

o powierzchni 920 m² w Bytomiu

Dla nieruchomości na której posadowiona jest hala Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1Y/00010366/9. Hala objęta przedmiotem najmu znajduje się przy ul. Strzelców Bytomskich 98 w Bytomiu na terenie Oddziału Terenowego WORD w Bytomiu.

 

Halę stanowiącą przedmiot najmu można oglądać, w godz. 8:00 – 15:00 do dnia 10.03.2016 r. po wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną Panem Wiesławem Wójcikiem tel. 516007950.

Postępowanie przeprowadza się w formie składania pisemnych ofert.

Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta wraz z opisem planowanego profilu działalności w najmowanej hali,

b) oferowany miesięczny czynsz najmu netto za przedmiot najmu,

c) oferowaną miesięczną, ryczałtową kwotę netto za ogrzewanie hali w okresie grzewczym tj. w miesiącach od listopada do marca (włącznie), przy założeniu, że Wynajmujący jest zobowiązany do zapewniania pracy urządzeń grzewczych znajdujących się w hali, nie zapewnia jednak ogrzania bądź ochłodzenia hali do określonego poziomu (temperatury),

d) oferowany czas najmu, przy minimalnym okresie najmu przez 5 lat,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu najmu i nie wnosi zastrzeżeń,

 lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie WORD Katowice w sekretariacie przy ul. Francuskiej 78 do dnia 11.03.2016 r. do godz. 12:00 z dopiskiem ,,Najem hali magazynowej w Bytomiu’’.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78 w sali konferencyjnej.

Odrzuca się ofertę jeżeli ta nie zawiera danych o których mowa powyżej. O odrzuceniu oferty zawiadamia się oferenta niezwłocznie.

Wybrani przez WORD Katowice oferenci zaproszeni zostaną do ewentualnych dalszych negocjacji zmierzających do zawarcia umowy na najkorzystniejszych dla WORD warunkach.

WORD Katowice zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez zaproszenia któregokolwiek oferenta do dalszych negocjacji, bez podania przyczyny. 

Ewentualnych dalszych wyjaśnień udziela się w siedzibie WORD Katowice oraz pod numerem telefonu 32 359-30-09.


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 153