Wykaz opłat za egzamin

Aktualne stawki opłat za egzaminy określa Dz.U poz. 78 z 16.01.2013r.

Kategoria Pełna opłata Teoretyczny Praktyczny
AM

170 zł

30 zł

140 zł

A,A1,A2

210 zł

30 zł

180 zł

B

170 zł

30 zł

140 zł

B1, C1, D1,T

200 zł

30 zł

170 zł

B+E

200 zł

---

200 zł

C,D

230 zł

30 zł

200 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

245 zł

---

245 zł

POZWOLENIE

155 zł

30 zł

125 zł


Podstawa: Dz.U poz. 78 z dnia 16.01.2013r. z późniejszymi zmianami.
 
Opłaty - wyłącznie za egzamin należy wnosić na konto:

Bank Pekao S.A.

nr konta 85 1240 4357 1111 0010 5238 3187

W związku z koniecznością prawidłowego przypisania wpłaty do osoby w systemie teleinformatycznym, prosimy aby na druku wpłaty za egzamin umieszczać imię, nazwisko oraz adres osoby egzaminowanej, a w tytule wpłaty numer PESEL osoby egzaminowanej (która na podstawie tego potwierdzenia wpłaty będzie podchodziła do egzaminu) oraz kategorię i typ egzaminu („T” – Teoretyczny, „P” – Praktyczny, „T+P”).

Informujemy, iż podanie numeru pesel jest dobrowolne, z tym że jego brak powoduje problemy w identyfikacji dokonanej wpłaty i przypisaniu jej do właściwej osoby. Osoba podająca numer pesel wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia identyfikacji wniesionej opłaty zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku z późniejszymi zmianami. Jednocześnie informujemy, iż Administratorem Danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice oraz, że osobie udostępniającej dane przysługuje prawo do dostępu do przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawienia. Przetwarzane dane nie są udostępnianie, z wyjątkiem podmiotów uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa
 
Uwaga!

Opłaty dokonywane przez podmioty inne niż osoby egzaminowane, np. przez podmioty szkolące, muszą umożliwiać identyfikację osoby w imieniu której są dokonywane tj. muszą w tytule zawierać nazwisko, imię i numer pesel (w razie jego braku adres osoby). Jeżeli nie będzie możliwa jednoznaczna identyfikacja osoby której należy przypisać wpłatę, nie będzie ona przyjmowana!

Jeżeli podmiot uzgodni z WORD dokonanie opłaty zbiorczej (za więcej niż jedną osobę egzaminowaną), to jest zobowiązany przesłać na adres ksiegowosc@word.katowice.pl zestawienie w pliku MS Excel 97-2003 (do pobrania poniżej) jednoznacznie wskazujące osoby i kwoty zgodnie z załączonym wzorem. Tytuł wpłaty musi być identyczny z tytułem maila zawierającego zestawienie szczegółowe do wpłaty (umożliwiać przypisanie zestawienia do wpłaty). Opłaty bez zestawienia, nie umożliwiające identyfikacji wszystkich osób których dotyczą oraz kwot przynależnych każdej osobie, nie będą przyjmowane.

W Oddziale Katowice istnieje możliwość dokonania płatności za egzaminy kartą płatniczą. Operator płatności PWPW pobiera prowizję za dokonanie każdej płatności w wysokości: 2 zł.