KURS KWALIFIKACYJNY DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z poźń. zm.),

Ustaw z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 2011 r., poz. 151 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia 24 lutego  2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016  poz. 232 ).

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest spełnienie przez kandydata na egzaminatora warunków określonych w art. 58 ust. 1 pkt 1-5; 8 i 9 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 2011 r.; poz. 151,  poźn. zm.)

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie średnie;
 • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do do zakresu przeprowadzonego egzaminu
 • prawo jazdy właściwej kategorii lub
 • pozwolenie na kierowanie tramwajem;
 • ukończyła 23 lata;
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 • prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub;
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zajęcia w dniu 10.11.2018 r. zostały odwołane.

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie dokumentów potwierdzających wymagania zapisane w art. 58 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy o kierujących pojazdami wymienione niżej. Dokumenty te należy złożyć u organizatora kursu w dniu 13.10.2018 r.

Najbliższy termin kursu:

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21.09.2018 r. (piątek) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przy ul. Francuskiej 78 w Katowicach  w sali nr 4 o godz. 1800 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów. Prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie  uczestnictwa w kursie pod nr tel. 32/ 359 30 15; 32/ 359-30-06; 32/ 359-30-07 lub mailowo: szkolenia@word.katowice.pl

 

Wpłatę należy dokonać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

 

e-mail: szkolenia@word.katowice.pl