Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar robót - część 1 - remont placu manewrowego.

Przedmiar robót - część 2 - remont wejść do budynku.

Przedmiar robót - część 3 - remont elewacji budynku.

Szczegółowa specyfikacja techniczna - kamieniarskie roboty wykończeniowe - remont wejścia do budynku

Korekta Specyfikacji technicznej dokonana w dniu 28.03.2017

Korekta Specyfikacji technicznej dokonana w dniu 29.03.2017

Szczegółowa specyfikacja techniczna - remont elewacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna - nawierzchnia z kostki brukowej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna - regulacja pionowa studzienek.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ - po zmianach z dnia 29.03.2017 r.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.04.2017 r. o godz. 10.15

Wybór oferty z dnia 20.04.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.