Przejdź do treści

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MATERIAŁY BIUROWE I PAPIER - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MATERIAŁY BIUROWE I PAPIER

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 81003-2016 z dnia 2016-06-10 r. Termin składania ofert: 2016-06-20


Numer ogłoszenia: 81705 - 2016; data zamieszczenia: 13.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 81003 - 2016 data 10.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3593002, fax. 032 3593001.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.1.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1.Zamawiający wymaga złożenia wadium: zgodnie z art. 45 ustawy PZP dla ZAKRESU I w wysokości: 800,00 zł / słownie: osiemset złotych 00/100/ dla ZAKRESU II w wysokości: 1.000,00 zł /słownie: jeden tysiąc złotych 00/100. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1.pieniądzu - przelewem na rachunek Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach w: BANK BPH S.A. nr konta: 31 1060 0076 0000 3210 0021 4386 tytuł przelewu /wadium w przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla WORD w Katowicach ZAKRES I i /lub /wadium na dostawę materiałów biurowych i papieru dla WORD w Katowicach ZAKRES II 2.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3.gwarancjach bankowych; 2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm./. 3. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie opisanej:/Wadium w przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych i /lub /wadium na dostawę materiałów biurowych i papieru dla WORD w Katowicach ZAKRES I i/lub ZAKRES II w Sekretariacie WORD w Katowicach przy ul. Francuskiej 78. 4. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert. 5. Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

załącznik siwz na przetarg na materiały biurowe w wersji edytowanej

załącznik siwz na przetarg na materiały eksploatacyjne w wersji edytowanej

WYBÓR OFERTY w ZAKRESIE I i ZAKRESIE II

OGŁOSZ. O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia w BZP: 138715 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016

 


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 175