Przejdź do treści

Specjalista do spraw pracowniczych - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Nabór na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW PRACOWNICZYCH W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór
na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych.

Szczegóły naboru:
 1. Stanowisko: Specjalista do spraw pracowniczych.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
 3. Okres zatrudnienia: okres próbny z możliwością przedłużenia umowy.
 4. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (administracja lub kierunkowe);
 • Minimum 3- letnie doświadczenie na stanowisku w zakresie obsługi kadrowej;
 • Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa pracy;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Odpowiedzialność, lojalność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, systematyczność, umiejętność organizowania własnej pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole.
Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość programu Comarch Optima.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalisty ds. pracowniczych:
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Obsługa PPK;
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz wystawianie skierowań na badania;
 • Obsługa programu Comarch Optima;
 • Udzielanie informacji kadrowych, niezbędnych podczas trwania stosunku pracy z pracownikiem.
 Wymagane dokumenty:
 • Curriculum Vitae;
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadany staż pracy;
 • Kserokopia kursów i szkoleń w przypadku ich ukończenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1);
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (Załącznik nr 2).
Wszystkie złożone dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko specjalisty do spraw pracowniczych”.
Termin składania ofert upływa z dniem 10 marca 2022 r. o godz. 12:00.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe informacje:
 • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD.

Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 700