Przejdź do treści

STARSZY INSPEKTOR DS. PRACOWNICZYCH - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

D.RK.110.05.AP.2021
Katowice, 25.06.2021 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STARSZEGO INSPEKTORA DS. PRACOWNICZYCH W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór na stanowisko starszego inspektora ds. pracowniczych.

Szczegóły naboru:
 1. Stanowisko: Starszy inspektor ds. pracowniczych.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia umowy.

Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe lub średnie (Finanse, administracja);
 • Staż pracy w dziale kadr lub płac minimum 2,5 roku;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office, poczta elektroniczna, oprogramowanie kadrowe;
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy.

Wymagania dodatkowe:
 
 • Sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie i samodzielność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność komunikowania się;
 • Dobra organizacja pracy.
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku starszego inspektora ds. pracowniczych będzie:
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Sporządzanie wszelkich umów o pracę;
 • Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa;
 • Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych i zwolnień stosunku lekarskich;
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie kadr do Urzędu Statystycznego.

Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny;
 • CV;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1);
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik numer 2).

Wszystkie złożone dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty aplikacyjne należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice. Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko starszego inspektora ds. pracowniczych”.
 • Termin składania ofert upływa z dniem 01 lipca 2021 r. o godz. 12:00.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe informacje:
 • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD. D.RK.110.05.AP.2021
  Katowice, 25.06.2021 r.


  OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STARSZEGO INSPEKTORA DS. PRACOWNICZYCH W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH


  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór
  na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych.


  Szczegóły naboru:
 • Stanowisko: Starszy inspektor ds. pracowniczych.
 • Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia umowy.

 • Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe lub średnie (Finanse, administracja);
 • Staż pracy w dziale kadr lub płac minimum 2,5 roku;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office, poczta elektroniczna, oprogramowanie kadrowe;
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy.

 • Wymagania dodatkowe:
   
 • Sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie i samodzielność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność komunikowania się;
 • Dobra organizacja pracy.
 • Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku starszego inspektora ds. pracowniczych będzie:
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Sporządzanie wszelkich umów o pracę;
 • Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa;
 • Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych i zwolnień stosunku lekarskich;
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie kadr do Urzędu Statystycznego.

 • Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny;
 • CV;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1);
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik numer 2).

 • Wszystkie złożone dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata.

  Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty aplikacyjne należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice. Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko starszego inspektora ds. pracowniczych”.
 • Termin składania ofert upływa z dniem 01 lipca 2021 r. o godz. 12:00.
 • Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Pozostałe informacje:
 • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD.

Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 531