Przejdź do treści

Pracownik obsługi technicznej - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI TECHNICZNEJ W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór na stanowisko pracownika obsługi technicznej.

Szczegóły naboru:
 1. Stanowisko: pracownik obsługi technicznej.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78.
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia umowy.

Wymagania niezbędne:
 • Posiadanie uprawnień na kierowanie pojazdem minimum dwóch kategorii;
 • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku pracownika obsługi technicznej;
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • Odpowiedzialność za powierzone mienie;
 • Sumienność.
Wymagania dodatkowe:
 • Mile widziane posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów w ramach więcej niż dwóch  kategorii prawa jazdy.
Zakres wykonywanych zadań:
 • Właściwe wyposażenie i utrzymanie urządzeń na placu manewrowym;
 • Dbałość o tabor oddziału terenowego, jego estetyczny wygląd oraz sprawność techniczną zgodnie z instrukcją przeprowadzania egzaminów państwowych;
 • Konserwacja terenów zielonych (koszenie, sprzątanie);
 • Kontrola stanu technicznego pojazdów egzaminacyjnych, wystawianie i rozliczanie kart drogowych, dokonywanie przeglądów technicznych jak i koniecznych tankowań;
 • Bezpieczeństwo oraz porządek organizacyjny na placu manewrowym w trakcie trwania egzaminu.

Zakres czynności zostanie szczegółowo określony przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagane dokumenty:
 • Curriculum Vitae;
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy;
 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1);
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (Załącznik nr 2);
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy (Załącznik nr 3).

Wszystkie złożone dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko pracownika obsługi technicznej”.
Termin składania ofert upływa z dniem 21 grudnia 2021 r. o godz. 12:00.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe informacje:
 • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD.

Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 650