Przejdź do treści

Pracownik obsługi technicznej - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Informacja o naborze

D.RK.110.16.AP.2021

Katowice, 14.10.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI TECHNICZNEJ W ODDZIALE TERENOWYM WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór na stanowisko pracownika obsługi technicznej w oddziale terenowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Armii Krajowej 31.

Szczegóły naboru:

 1. Stanowisko: pracownik obsługi technicznej.

 2. Miejsce wykonywania pracy: oddział terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Armii Krajowej 31.

 3. Wymiar czasu pracy: ½ etatu.

 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia umowy.

Wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kategorii B;

 • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku pracownika obsługi technicznej;

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy;

 • Odpowiedzialność za powierzone mienie;

 • Sumienność.

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Właściwe wyposażenie i utrzymanie urządzeń na placu manewrowym;

 • Dbałość o tabor oddziału terenowego, jego estetyczny wygląd oraz sprawność techniczną zgodnie z instrukcją przeprowadzania egzaminów państwowych;

 • Konserwacja terenów zielonych (koszenie, sprzątanie);

 • Kontrola stanu technicznego pojazdów egzaminacyjnych, wystawianie i rozliczanie kart drogowych, dokonywanie przeglądów technicznych jak i koniecznych tankowań;

 • Bezpieczeństwo oraz porządek organizacyjny na placu manewrowym w trakcie trwania egzaminu.

Zakres czynności zostanie szczegółowo określony przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae;

 • List motywacyjny;

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy;

 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1);

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (Załącznik nr 2);

 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy (Załącznik nr 3).

Wszystkie złożone dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko pracownika obsługi technicznej”.

Termin składania ofert upływa z dniem 25 października 2021 r. o godz. 12:00.

Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe informacje:

 • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.

 • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.

 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.

 • Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD.


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 613