Przejdź do treści

Inspektor ds. promocji bezpieczeństwa na drodze - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

OGŁOSZENIE
o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. promocji bezpieczeństwa na drodze

                Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z siedzibą przy ul. Francuskiej 78
w Katowicach informuje, że nabór na stanowisko inspektora do spraw promocji bezpieczeństwa na drodze, ogłoszony w dniu 30.06.2021 r., został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonej procedury naboru została wybrana kandydatura Pani Beaty Maludy.

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA

  NA DRODZE W ODDZIALE TERENOWYM WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
  W TYCHACH

   

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. promocji bezpieczeństwa na drodze w oddziale terenowym WORD Katowice w Tychach.

   

   

  Szczegóły naboru:

  1. Stanowisko: Inspektor ds. promocji bezpieczeństwa na drodze.

  2. Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach,
   ul. Francuska 78, oddział terenowy Tychy, ul. Jana Pawła II 3.

  3. Okres zatrudnienia: okres próbny 3 miesiące z możliwością przedłużenia umowy.

  4. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

  5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

   

  Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie minimum średnie;

  • Prawo jazdy kategorii B;

  • Wysoka kultura osobista;

  • Komunikatywność i opanowanie;

  • Znajomość przepisów Ustawy: Prawo o ruchu drogowym;

  • Biegła znajomość obsługi komputera ( MS Office);

  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.


   

  Wymagania dodatkowe:

  • Mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta lub w pracy z dziećmi;

  • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień problemowych;

  • Umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;

  • Poczucie odpowiedzialności, samodzielność, systematyczność, terminowość, umiejętność organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z dziećmi, umiejętność analitycznego myślenia.


   


   

  Zakres wykonywanych zadań:

  • Inicjowanie i organizowanie działań z zakresu promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego;

  • Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach;

  • Współpraca z jednostkami samorządowymi, szkołami oraz instytucjami odpowiedzialnymi
   za bezpieczeństwo na drogach.

   

  Zakres czynności zostanie szczegółowo określony przez bezpośredniego przełożonego.

   

  Wymagane dokumenty:

  • Curriculum Vitae;

  • List motywacyjny;

  • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

  • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy;

  • W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza korzystać z uprawnień, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

  • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1);

  • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik numer 2);

  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy (załącznik nr 3);

  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z  pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (załącznik nr 4).

  Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  - Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.

   

  - Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie
  z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko inspektora do spraw promocji bezpieczeństwa na drodze”.

   

  - Termin składania ofert upływa z dniem 7 lipca 2021 r. o godz. 12:00.

   

  - Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  Pozostałe informacje:

  • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.

  • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.

  • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD
   oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

  • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.

  • Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD po zawarciu umowy o pracę z wybranym kandydatem.

   


  Data zamieszczenia:

  Drukuj aktualność 533