Przejdź do treści

Inspektor do spraw obsługi zasobów archiwalnych. - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Inspektor do spraw obsługi zasobów archiwalnych.

Katowice, 06.04.2021 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA DO SPRAW OBSŁUGI ZASOBÓW ARCHIWALNYCH
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór na stanowisko inspektora do spraw obsługi zasobów archiwalnych.
Szczegóły naboru:
 1. Stanowisko: inspektor do spraw obsługi zasobów archiwalnych.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
 3. Okres zatrudnienia: okres próbny 3 miesiące z możliwością przedłużenia umowy.
 4. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
Wymagania:
 • Wykształcenie średnie na kierunku technik archiwista lub wyższe;
 • Ukończony kurs I stopnia archiwistów zakładowych;
 • Znajomość przepisów obowiązujących w zakresie postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych i prowadzenia archiwum;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Odpowiedzialność, lojalność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, systematyczność, umiejętność organizowania pracy.
Wymagania dodatkowe:
 • Preferowane doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej;
 • Preferowana dwuletnia praktyka zawodowa na podobnym stanowisku pracy.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku inspektora ds. obsługi zasobów archiwalnych:
 • Prowadzenie archiwum zakładowego oraz nadzór nad terminowym i właściwym przekazywaniem akt do archiwum;
 • Prowadzenie spraw związanych z jednolitym rzeczowym wykazem akt w ramach istniejących symboli i kategorii archiwalnych oraz przygotowywaniem w tym zakresie projektów i zarządzeń;
 • Przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych dla poszczególnych komórek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach i przynależnych oddziałów terenowych;
 •  Porządkowanie i udostępnianie dokumentacji;
 • Należyte zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem bądź zabraniem przez osoby nieupoważnione;
 • Prowadzenie ewidencji dokumentacji w archiwum;
 • Prowadzenie ewidencji udostępniania dokumentacji archiwalnej;
 • Prowadzenie ewidencji wyników pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w archiwum;
 • Doradzanie pracownikom w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 • Prowadzenie innych czynności archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zarządzeniami Dyrektora WORD Katowice.
Wymagane dokumenty:
 • Curriculum Vitae;
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadany staż pracy;
 • Kserokopia ukończenia kursu I stopnia archiwistów zakładowych;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza korzystać z uprawnień związanych z niepełnosprawnością, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1);
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (Załącznik nr 2).
Wszystkie złożone dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty  w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko inspektora do spraw obsługi zasobów archiwalnych”.
Termin składania ofert upływa z dniem 16 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Pozostałe informacje:
 • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD.

Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 473