Przejdź do treści

Egzaminator - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Nabór na stanowisko egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór na stanowisko egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem.
Szczegóły naboru:
 1. Stanowisko: Egzaminator osób ubiegających się do kierowaniem pojazdem.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach,
  ul. Francuska 78 oraz jeden z oddziałów terenowych:
 • Tychy, ul. Jana Pawła II 3;
 • Rybnik, ul. Ekonomiczna 21;
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 31;
 • Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98;
 • Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 56.
 1. Okres zatrudnienia: okres próbny z możliwością przedłużenia umowy.
 2. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
Informujemy jednocześnie, że  zgodnie z art. 63 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.) egzaminator zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego nie może podejmować zajęć zarobkowych bez zgody Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe;
 • Uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców w ramach kategorii B prawa jazdy;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa obejmujących problematykę egzaminowania kierowców;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciw bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po spożyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu i życiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.
Wymagania dodatkowe:
 • Dyspozycyjność;
 • Mile widziane posiadanie uprawnień do egzaminowania w ramach innych niż B kategorii prawa jazdy;
 • Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Komunikatywność i opanowanie.
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Egzaminatora będzie:
 • Przeprowadzanie teoretycznych i praktycznych egzaminów na prawo jazdy.
Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie zaświadczeń z dodatkowych kursów i szkoleń- w przypadku ich ukończenia,
 • kserokopia aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik numer 1),
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik numer 2),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy (załącznik nr 3),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z  pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (załącznik nr 4).
Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Egzaminatora”.
Termin składania ofert upływa z dniem 1 lutego 2022 r. o godz. 12:00.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Pozostałe informacje:
 • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD  oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD.

Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 679