Przejdź do treści

Egzaminy - Egzamin teoretyczny - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie wiedzy w zakresie zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, zagrożeń związanych z ruchem drogowym, obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu, postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych;
Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdzi twoją tożsamość oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania. Pamiętaj, że  do egzaminu państwowego możesz przystąpić, jeżeli okażesz ważny w dniu egzaminu, jeden z dokumentów potwierdzających twoją tożsamość:
  1. dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej, którego wzór jest udostępniony w publicznym rejestrze on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży prowadzonym w ramach systemu przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/493 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW (Dz.Urz. UE L 107 z 06.04.2020, str. 1);
  2. kartę pobytu;
  3. paszport lub inny dokument podróży;
  4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  6. zgodę na pobyt tolerowany;
  7. dokument mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. poz. 1234), albo dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu; egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu.
Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany  w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym, przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego będącego częścią systemu teleinformatycznego WORD. Egzamin teoretyczny obejmuje część podstawową i część  specjalistyczną.
Do każdego pytania przypisana jest odpowiednia liczba punktów:
  1. 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2. 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  3. 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Część podstawowa testu składa się z 20 pytań.
a)  10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)  6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)  4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
W części tej na pytanie udzielamy jednej odpowiedzi: TAK lub NIE. Na przeczytanie treści pytania masz 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund. W czasie przeznaczonym na udzielenie odpowiedzi możesz dowolnie zmieniać odpowiedź na wyświetlane pytanie.

Część specjalistyczna testu składa się z 12 pytań.
a)  6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)  4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)  2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
W tej części dla każdego pytania są trzy odpowiedzi A, B, C. Na przeczytanie pytania i wybranie odpowiedzi masz 50 sekund.
Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Uzyskasz wynik pozytywny, zdobywając co najmniej 68 punktów. Czas trwania egzaminu wynosi 25 minut.