Przejdź do treści

Wynajem samochodu ciężarowego - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Zapytanie o cenę

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach zwraca się z zapytaniem o cenę w sprawie wynajmu samochodu ciężarowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. C.

Wymagania zleceniodawcy:

  1. Samochód ciężarowy musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022), ustawą z dnia 05 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z póź. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r poz. 1260 z póź. zm.).
  1. Czas wynajmu do dnia 31.07.2018 r. Pojazd należy przekazać w czasie do 7 dni kalendarzowych, licząc od czasu podpisania przez strony umowy z pełnym zbiornikiem paliwa. Po zakończeniu usługi pojazd zostanie zwrócony z również z pełnym zbiornikiem.
  1. Zleceniobiorca w czasie wynajmu odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami, naprawami dostarczonego samochodu niezbędnymi dla jego prawidłowego użytkowania oraz likwidacji szkód komunikacyjnych.
  1. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych z bieżącą eksploatacją pojazdów tj. koszt paliwa, płynu do spryskiwaczy, chłodnicy, przepalonych żarówek, utrzymania pojazdu w czystości, uzupełniania oleju silnikowego, napraw uszkodzonych opon i felg. Wszystkie pozostałe koszty obciążają Zleceniobiorcę.
  1. Wynajmowany pojazd ma być nie dłuższy niż 8,50 m i pozbawiony cech identyfikacyjnych Zleceniobiorcy.

 

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 21.03.2018 r. w formie pisemnej w sekretariacie lub wysłać mailem zamowienia@word.katowice.pl zgodnie  z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 274