Przejdź do treści

Wynajem hali w Bytomiu - nieaktualne - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Wynajem hali magazynowej w Bytomiu

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem gospodarowania nieruchomościami
Katowice, 12.10.2023 r.
Ogłoszenie
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach (WORD), z siedzibą w Katowicach, 40-507, przy ul.  Francuskiej 78 oferuje do wynajmu halę magazynową o powierzchni 476,09 m² w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 98. Dla nieruchomości na której posadowiona jest hala Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o  numerze KW KA1Y/00010366/9. Hala magazynowa objęta przedmiotem najmu znajduje się przy ul.  Strzelców Bytomskich 98 w Bytomiu na terenie Oddziału Terenowego WORD w Bytomiu.
Planowany początek najmu: 1.11.2023 r.
Halę magazynową stanowiącą przedmiot najmu można oglądać, w godz. 8:00 – 15:00 do dnia 27.10.2023 r. po  wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną Panem Wiesławem Wójcikiem tel. 516007950.
Postępowanie przeprowadza się w formie komisyjnych negocjacji.
Zakres negocjacji będzie obejmował m.in.:
  1. przedstawienie planowanego profilu działalności w najmowanej hali magazynowej,
  2. oferowany miesięczny czynsz najmu netto za przedmiot najmu,
  3. oferowaną miesięczną, ryczałtową kwotę netto za ogrzewanie,
Ofertę dotyczącą najmu (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), zawierającą oferowaną stawkę najmu 1m2 przedmiotowej hali, planowany okres najmu oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu najmu i  nie wnosi zastrzeżeń, lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z  rezygnacji z oględzin należy przesłać do dnia 30.10.2023 r. godzina 10:00 na adres e-mai: zamowienia@word.katowice.pl. Złożone oferty poddane zostaną dalszym negocjacjom na spotkaniu z powołaną przez Dyrektora WORD Katowice Komisją, która po przeprowadzeniu negocjacji ze wszystkimi oferentami podejmie ostateczną decyzję o złożeniu wybranemu oferentowi, proponującemu najlepsze warunki, propozycji oferty najmu. Jednocześnie WORD Katowice zastrzega sobie prawo do zakończenia negocjacji oraz niezłożenia oferty zawarcia umowy któremukolwiek z uczestników negocjacji. Ewentualnych dalszych wyjaśnień udziela się w siedzibie WORD Katowice oraz pod numerem telefonu 323593008. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie warunków najmu jest pan Łukasz Żurawik.
W/w spotkanie odbędzie się w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 98 w dniu 31.10.2023 r. w  godzinach od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym umówieniu dokładnej godziny.
 

Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 878