Szkolenie okresowa dla kierowców wykonujących transport

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach w oparciu o wpis do "Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia" prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego realizuje szkolenia:
kwalifikacja wstępna, wstępną przyspieszoną, uzupełniającą, uzupełniająca przyspieszoną oraz szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy.
 
Zgodnie z art. 39a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta miedzy innymi ukończyła szkolenie okresowe.
Kierowca wykonujący przewozy drogowe, mający prawo jazdy kategorii D1,D,D1+E,D+E uzyskane przed 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1,C,C1+E,C+E uzyskane przed 10 września 2009 r. zobowiązani są odbyć pierwsze szkolenie wyznaczone w terminie uzależnionym od dnia uzyskania uprawnień i uzyskać wpis do prawa jazdy w terminie uzależnionym od daty uzyskania uprawnień.
 
Taki sam obowiązek ukończenia szkolenia okresowego spoczywa na przewoźniku drogowym wykonującym osobiście przewozy oraz zatrudnionym przez przewoźnika drogowego kierowcy wykonującemu przewozy na jego rzecz.

 Terminy przedstawia poniższa tabela.

 
 
Pierwsze szkolenie okresowe należy odbyć do:
Data uzyskania kategorii:
D1, D1+E, D, D+E
C1,C1+E, C, C+E
10 września 2009
do 31.12.1980 r.
-
10 września 2010
01.01.1981 – 31.12.1990
do 31.12.1980 r.
10 września 2011
01.01.1991 – 31.12.2000
01.01.1981 – 31.12.1995
10 września 2012
01.01.2001 – 31.12.2005
01.01.1996 – 31.12.2000
10 września 2013
01.01.2006 – 10.09.2008
01.01.2001 – 31.12.2005
10 września 2014
-
01.01.2006 – 10.09.2009

 Badania lekarskie i psychologiczne

Kierowcy Ci obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.
 
WORD Katowice
Szkolenie okresowe kierowców rozpoczęcie w dniu: 
 
 .............. o godzinie 1400  w Katowicach przy ul. Francuskiej 78 (Zajęcia realizowane są w ciągu 5 dni)
 
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się do dnia rozpoczęcia włącznie.

Więcej informacji  pod nr tel. 032 359 30 07 nr tel. kom. 509580622 lub osobiście w Dziale szkoleń WORD Katowice, przy ul. Francuskiej 78

KOSZT TYLKO 390,00 ZŁ.

 
OT Bytom
Szkolenie okresowe kierowców  13.03. - 17.03.2017 r. o godzinie 1400   w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 98 (Zajęcia realizowane są  5 dni )
 
Zapisy pod nr tel. (32) 282- 99- 17 lub 18 wew. 108; 32 396 99 81 oraz 32 3593007 (Dział szkoleń WORD Katowice)

41-902 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 98

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się do dnia rozpoczęcia włącznie.

Z powodu braku chętnych WORD Katowice zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Do szkolenia okresowego kierowców może przystąpić osoba która:

1. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
2. Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz  podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze złożenie następujących dokumentów osobiście lub e-mail: szkolenia@word.katowice.pl  
  1. zgłoszenie uczestnictwa.
  2. kserokopii posiadania prawa jazdy.
  3. dowód dokonania opłaty na konto WORD Katowice.

 

KOSZT SZKOLENIA 390,00 zł.   -  promocja

Opłaty proszę dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

 

Informacje i zapisy:

WORD Katowice - Dział szkoleń  przy ul. Francuskiej 78 lub pod nr telefonu 032 359 30 06 / 07  
e-mail: szkolenia@word.katowice.pl
 
Karta kierowcy:
Karta kierowcy wydawana jest uprawnionym kierowcą przez podmiot wydający karty, którym w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. O wydanie karty kierowcy, ubiegać sie mogą wszyscy kierowcy podlegającym przepisom Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3820/85 z 20.12.1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących sie do transportu drogowego.
Więcej informacji na: www.tachograf.pwpw.pl