Kwalifikacja wstępna

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujacych przewóz drogowy.

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 z późniejszymi zmianami);

 • Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy  ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.u. 2008 r. Nr 124, poz. 805)

 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej/ kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej / kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej może przystąpić osoba:

 1. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 2. przebywa co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;

       3. Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz  podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

Kwalifikacja wstępna:

ilość godzin - 280 h

 • 195 godzin części podstawowej, wspólnej dla przewozu osób i rzeczy

 • 85 godzin części specjalistycznej, odrębnej dla kategorii C i D

 • jazda w warunkach specjalnych

Kwalifikacja wstępna przyspieszona:

ilość godzin - 140 h

 • 130 godzin teorii
 • 8 godzin części praktycznej
 • jazda w warunkach specjalnych ( 2h na torze poślizgowym lub 1h na symulatorze).

INFORMACJA !!!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach uprzejmie informuje, iż rozpoczął  się nabór na Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców którzy uzyskali uprawnienia   kat. C.C1.C1E.CE po 10 września 2009 r. a zamierza wykonywać zawód KIEROWCY !!!

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, chętnych którzy chcą wziąć udział w kursie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 032 359 30 07 lub e-mailowy pod adresem szkolenia@word.katowice.pl

Serdecznie zapraszamy

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona:

Kierowca, który uzyskał kwalifikacje wstępna/wstępna uzupełniającą przyspieszoną w zakresie określonego bloku programowego, a zamierza wykonać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, obowiązany jest odbyć kwalifikacje wstępna uzupełniającą.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

ilość godzin - 70 h

 • 65 godzin części teoretycznej
 • 5 godzin części praktycznej w ruchu drogowym

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona:

ilość godzin - 35 h

 • 33 godzin części teoretycznej
 • 2,5 godzin zajęcia praktyczne w ruchu drogowym

Po zakończeniu kursu teoretycznego i praktycznego, przeprowadzony jest test kwalifikacyjny przed komisja egzaminacyjną powołana przez wojewodę.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze złożenie następujących dokumentów osobiście w siedzibie WORD Katowice, ul. Francuska 78 - Dział szkoleń lub e-mail: szkolenia@word.katowice.pl

 1. Kserokopii prawa jazdy;
 2. Kserokopii dowodu osobistego;
 3. Dowód wpłaty (zaliczka)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale szkoleń WORD Katowice, przy ul. Francuskiej 78 lub pod nr tel. 032 359 30 06; 359 30 07

email: szkolenia@word.katowice.pl
 

Opłaty proszę dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

 

NIP 9542192176