Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.03.2018 r.

SIWZ

Projekt budowlany - zip

Projekty wykonawcze - zip

Przedmiar - zip

Specyfikacja wykonania i odbioru robót - zip

Odpowiedź na pytanie z dnia 17.03.2018 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 22.03.2018 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 23.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.03.2018 r.

Oświadczenie - grupa kapitałowa - wersja edytowalna

Wybór najkorzystaniejszej oferty z dnia 20.04.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia