Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.11.2019 r.

SIWZ

Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania do treści SIWZ, na które odpowiedzi opublikowane zostaną w dniu jutrzejszym wraz z przedłużeniem terminu składania ofert.

  Odpowiedzi na pytania cz. 2

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.11.2019 r.

  UWAGA ZMIANA TERMINÓW: Składanie ofert do dnia 20.11.2019 r. godz. 10:00; Otwarcie ofert: 20.11.2019 r. godz. 10:15.

   Wersja edytowalna formularza ofertowego + załączników

   Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 3

   Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.11.2019 r.

   Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

   WYBÓR OFERTY

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.