WSKAZÓWKI

WSKAZÓWKI DLA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW WYNIKAJĄCE Z PRAKTYKI EGZAMINACYJNEJ KATEGORII PRAWA JAZDY „B”
 
I.  Dotyczące zastosowania przepisów ruchu drogowego i zasad prawidłowego działania na polu manewrowym
                                                    
1.   Wśród części osób zdających egzamin państwowywystępuje brak umiejętności spostrzegania znaków pionowych, w konsekwencji częste przejeżdżanie obok znaku drogowego bez jego zauważenia. Nierozpoznawanie na powierzchni jezdni znaków poziomych, co w konsekwencji prowadzi do gwałtownych nie poprzedzonych obserwacją i sygnalizowaniem zmian pasów ruchu
 
METODA: W końcowej części kursu odpytywanie z rozpoznania znaku  po przejechaniu miejsca jego ustawienia. W ten sposób kształtowanie nawyku „ wyszukiwania” przez osobę szkoloną znaków pionowych na drodze
 
2.   Po przekroczeniu linii podwójnej ciągłej z powodu zablokowania pasa ruchu, np. rozładowywanym samochodem dostawczym poruszanie się pasem ruchu przeznaczonym dla przeciwnego kierunku do miejsca zakończenia tej linii. W konsekwencji długotrwała jazda „ pod prąd”. Ponadto wyprzedzanie pojazdów jednośladowych przez podwójną linię ciągłą wówczas, gdy wcześniej następuje przedłużające się poruszanie  np. za rowerzystą. W takich przypadkach najczęściej następuje wyjaśnienie „ bo nie chciałem / am tamować ruchu”
 
METODA : Dokładne wyjaśnianie podczas kursu teoretycznego w jakich miejscach i dlaczego na drogach wyznacza się „podwójną linę ciągłą”
 
3.   Brak nawyków wśród absolwentów kursów kierowców poruszania się z obniżoną prędkością w „Strefach zamieszkania” oraz na drogach oznaczonymi znakami „Strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h”. Po przejechaniu pewnego odcinka drogi osoby zdające egzamin zniechęcają do utrzymywania administracyjnie ograniczonych niskich prędkości
 
METODA: Kształtowanie nawyku poruszania się z obniżoną prędkością w rejonach gdzie odbywa się ruch pieszych poprzez realizację szkolenia podczas zajęć praktycznych
 
4.   Wśród absolwentów kursu brak nawyków wyszukiwania nie oznakowanych skrzyżowań równorzędnych w rejonach dróg wewnątrz osiedli. Wpojona reguła wynikająca z powielania zachowań na drodze, że „pojazd, który porusza się główną drogą przez rejon osiedli czy stref zamieszkania na drodze na wprost posiada pierwszeństwo”
 
METODA: Wpajanie zasad pierwszeństwa z prawej strony w rejonach osiedli wówczas, gdy w rejonie skrzyżowania nie występują znaki regulujące zasady pierwszeństwa / zajęcia teoretyczne i praktyczne /
 
5.   STOPNIOWANIE TRUDNOŚCI PODCZAS OSTATNICH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. Ostatnie godziny szkoleniowe powinny obejmować maksymalną na miarę umiejętności kursanta, samodzielność w działaniu za kierownicą. Samodzielność ta będzie w kształtować odpowiedzialność za działanie za kierownicą na egzaminie i w samodzielnym korzystaniu z pojazdu
 
METODA: W trakcie zajęć praktycznych instruowanie powinno obejmować coraz mniejszą ingerencję w działanie kursanta.
Na zajęciach końcowych uwzględnienie w asekuracji jazdy jedynie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdu nauki jazdy
 
6.   Osoby przystępujące do egzaminu państwowego często nie posiadają podstawowej wiedzy na temat przebiegu i zasad oceny egzaminu państwowego. W systemie pojedynczego losowania osób do egzaminu państwowego w WORD Katowice nie istnieje możliwość przed rozpoczęciem egzaminu pełnego omawiania przez egzaminatora tych zasad egzaminu państwowego
 
METODA: Sumienne przeprowadzanie egzaminu wewnętrznego z wcześniejszym przedstawieniem zadań egzaminacyjnych i występujących w tych zadaniach kryteriach oceny. W praktyce szkoleniowej przypadki nie zaliczenia egzaminu wewnętrznego i powtarzanie tego egzaminu jest bardzo rzadko realizowane.
 
7.   Zasady oceny na polu manewrowym mają na celu stwierdzenie: czy kierujący potrafi prawidłowo obserwować drogę wokół pojazdu? Zatem, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo obserwuje tor jazdy kierowanego pojazdu i stwierdza, że za chwilę naruszy linię lub słupek powinna zatrzymać się  i podjąć na nowo zadanie egzaminacyjne. W przeciwnym  przypadku, to jest po wyjechaniu poza linię wyznaczającą krawędź pasa ruchu lub także po potrąceniu słupka przez zdającego egzamin egzaminator ma obowiązek zakończyć egzamin. W takim przypadku trzeba przyjąć, że osoba zdająca jeszcze nie  potrafi obserwować drogę podczas manewrowania tak, aby na drodze zatrzymać się przed przeszkodą.
8.   Zjawisko „martwego pola” także ma zastosowanie podczas wjeżdżania zza przeszkody w miejsca szczególnie niebezpiecznych, na przykład na skrzyżowaniach lub w rejonach przejść dla pieszych
 
METODA: W szkoleniu teoretycznym dokładnie wyjaśniać zjawisko „martwego pola” ang. blind spot. Podczas nauki manewrowania uczyć zasad obserwacji drogi wokółpojazdu uwzględniając zasadę maksymalnej redukcji „pól martwych”
9. Wykorzystywanie pasów włączających i wyłączających zgodnie z odpowiedziami w testach egzaminacyjnych. W rejonie skrzyżowań pasy te powinny służyć jako rozbiegowe lub zwalniające. Wykonywanie tego manewru z płynnym wykorzystaniem tych pasów stwarza możliwość nauki oceny odległości do innych pojazdów podczas ruchu pojazdu.
 
METODA: Znajdowanie na trasach szkoleniowych miejsc z infrastrukturą drogową umożliwiającą wykonywanie tego typu manewrów
 
10.Należy oddzielić zasady wynikające z zastosowania reguł pierwszeństwa od zasad sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy. Podczas dojeżdżania do skrzyżowania z „pierwszeństwem łamanym” kierunkowskaz włącza się każdorazowo, gdy następuje zmiana kierunku jazdy. Także podczas zmiany kierunku jazdy wynikającej ze znaku nakazu każdorazowo należy sygnalizować tą zmianę kierunku jazdy.
 
METODA: Podczas szkolenia teoretycznego należy wyjaśniać, że sygnalizowanie zamiaru kierunku ma na celu uczytelnienie działania kierującego na drodze. Użytkownik drogi (pieszy czy też kierujący) nie może wiedzieć czy inny kierujący skorzysta z drogi z pierwszeństwem czy też nie. Wskazanie kierunku jazdy kierunkowskazem bądź też powstrzymanie się od jego włączania podczas jazdy na wprost zapewni czytelność działania kierującego jeszcze przed skrzyżowaniem. Warto zatem, aby kursant zapamiętał, że zasady sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy nie mają związku wyznaczonymi regułami pierwszeństwa na skrzyżowaniach
      
II. Dotyczące techniki kierowania pojazdem:
 
1/ ułożenie rąk na kierownicy podczas jazdy na wprost zgodnie ze wzorem w odpowiedziach egzaminacyjnych,
2/ nieuwzględnianie pól martwych podczas wyjeżdżania za przeszkód w miejscach gdzie na drodze obowiązuje kierującego szczególna ostrożność, wyjeżdżanie na drogę zza przeszkód bez uwzględnienia całkowitej drogi zatrzymywania pojazdu,
3/ podczas jazdy egzaminacyjnej przełączanie świateł mijania na światła pozycyjne w wyniku przełączania kierunkowskazów,
4/ nieodkładanie nogi znad pedału sprzęgła, w konsekwencji mimowolne opieranie nogi na pedale i jazda na „półsprzęgle”,
5/ realizowanie nieprawidłowej techniki zmiany biegu podczas skręcania. Na przykład podczas wykonywania skrętu na skrzyżowaniu poruszanie się z wyłączonym napędem i włączanie tego napędu, gdy pojazd jeszcze porusza się przed wyprostowaniem toru jazdy. Stosowanie podczas nauki jazdy zasady włączania odpowiedniego biegu i zwolnienia sprzęgła przed rozpoczęciem manewru. Wówczas to kierujący porusza się w miejscach podatnych na poślizg z włączonym napędem, zmniejsza zatem skłonności pojazdu do utraty przyczepności,
6/ w pierwszym zadaniu egzaminacyjnym ocenia się regulowanie siedzenia /odległość od kierownicy i wysokość/, oparcia /kąt odchylenia/ i wysokość zagłówka fotela kierowcy. Osoby zdające egzamin słabo znają zasady regulacji tych elementów. Zatem regulacja odległości do mechanizmów sterowania pojazdem następuje intuicyjnie. Osoby o nietypowej budowie ciała posługując się intuicją z zasady pozycję za kierownicą regulują nieprawidłowo. Na przykład niewyregulowany zagłówek kierowcy może dodatkowo uszkodzić kręgosłup kierowcy w części szyjnej podczas nawet niewielkiej kolizji na drodze, natomiast nieprawidłowy odstęp od kierownicy znacznie wydłuży manewr awaryjnego omijania przeszkody. Podczas do egzaminów dla przyszłych kierowców regulacja zagłówka fotela kierowcy jest elementem najczęściej pomijanym w przygotowaniu do jazdy.


 
WSKAZÓWKI OGÓLNE DOTYCZĄCE UZYSKANIA POMYŚLNEGO WYNIKU EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY
 
1. Dobre przygotowanie w zakresie sprawdzania podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Niepowodzenie w zaliczeniu tego zadania egzaminacyjnego ma bezpośredni wpływ na psychiczny komfort osoby, która za chwilę rozpocznie jazdę egzaminacyjną
2. Przed przystąpieniem do egzaminu istnieje możliwość zapytania egzaminatora na temat kryteriów oceny egzaminu praktycznego, co umożliwi nawiązanie pierwszego kontaktu z nieznaną osobą przyjmującą egzamin i unikanie ewentualnych błędów w zadaniach, które nie są do końca zrozumiałe
3. Egzaminator na podstawie popełnianych błędów potrafi wskazać drogę ich naprawienia. Zwykle posiada on także umiejętność wskazania metody usunięcia błędów. W przypadku niepowodzenia na egzaminie w dalszym szkoleniu  właściwa byłoby analiza przez instruktora nauki jazdy arkusza wyniku egzaminu. Zasada ta powinna dotyczyć  również szkolenia pięciogodzinnego po trzech nieudanych egzaminach. Szkolenie doskonalące powinno zostać zindywidualizowane, zaplanowane i powinno przede wszystkim obejmować sytuacje, w których nie powiodło się na egzaminach państwowych
4. Skorzystanie z rezygnacji z posiadanego pierwszeństwa przez innego kierującego może być potwierdzone na egzaminie zapytaniem do egzaminatora przez osoby zdającą „Czy mogę skorzystać…?”
5. Obecność na egzaminach państwowych uprawnionych instruktorów prowadzących szkolenie umożliwia wykorzystanie osobistych  doświadczeń z przebiegu egzaminów także w szkoleniu innych kursantów. Niestety z obserwacji w WORD Katowice należy zauważyć, że zwykle  na egzamin z kursantem zgłaszają się instruktorzy, którzy stanowią grupę liderów
w OSK
 
„Wskazówki….” są spostrzeżeniami członków
Stowarzyszenia Egzaminatorów działającego
przy WORD Katowice
i zostały spisane przez Krzysztofa Tomczaka
Prosimy o zapoznawanie się z naszą stroną internetową     
www.word.katowice.pl
podstrona Współpraca z SP i OSK
 
 Kwiecień 2009


 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POMYŚLNEGO ZDANIA EGZAMINU TEORETYCZNEGO  NA PRAWO JAZDY

    Czas na udzielenie na odpowiedzi jest limitowany do każdego pytania. Do dyspozycji na ekranie jest zegarek, który to wskazuje czas do zakończenia odpowiedzi na poszczególne pytania.              W przypadku pytań z filmami odpowiedzi jest lepiej udzielić po emisji całej sytuacji wynikającej z nagrania.

    Test podstawowy to film i odpowiedź tak lub nie. Test specjalistyczny to ilustracja i odpowiedź A lub B lub C. Zawsze wybieraj jedną odpowiedź. Możesz ją jeszcze zmienić przed czasem ustalonym dla każdego pytania. Do tego samego pytania nie możesz wrócić.
    Jeśli zdawałeś egzamin teoretyczny na starych zasadach wróć       do swojego ośrodka szkolenia i wykorzystaj nowy program            do egzaminu wewnętrznego. Podobne programy znajdują się także      w sieci internetowej. Potrenuj zanim przystąpisz do egzaminu państwowego.
    Pytania które otrzymasz na teoretycznym egzaminie wewnętrznym w ośrodku szkolenia kierowców będą zadane w podobnej formie      co na egzaminie WORD-ach. Należy zwrócić uwagę, że treść tych pytań będzie dotyczyć tej samej wiedzy, jednak treść pytań               na egzaminie państwowym może być inna.
    Jeśli pomimo to nie wiesz jak zachować podczas egzaminu, zapytaj egzaminatora przed jego rozpoczęciem. Wówczas prawdopodobnie przeszkadzałbyś innym zdającym.
    Egzaminator przed przystąpieniem do egzaminu poprosi                 o niewychodzenie z sali egzaminacyjnej wcześniej niż ostatnia osoba nie zakończy odpowiedzi na pytania. W praktyce powiadomi Cię       o tym egzaminator. Wcześniejsze wychodzenie z sali spowoduje odwrócenie uwagi od pytań dla tych którzy jeszcze odpowiadają.

 

POWODZENIA

 

Katowice dn. 11.02.2013 roku

Opracował:

K.Tomczak

WORD Katowice