VI Puchar Dyrektora WORD Katowice

W dniu 23.05.2015 roku po raz szósty razem z Górnośląskim Stowarzyszeniem Ośrodków Szkolenia organizujemy zawody instruktorów nauki jazdy o PUCHAR DYREKTORA WORD KATOWICE.
Chcielibyśmy, aby ta rywalizacja miała charakter zabawy i spotkania specjalistów z branży. W tym roku przenosimy miejsce zawodów z Dąbrowy Górniczej do siedziby WORD w Katowicach. Ponadto zmieniamy w regulaminie zawodów zakres sprawdzianu. Wprowadzamy jazdę sprawnościową pojazdem wyposażonym w troleje oraz nowe konkurencje manewrowania samochodem na czas. Wprowadzamy przedsięwzięcia dodatkowe, takie jak pokaz egzaminu na motocyklu oraz zajęcia na sali wykładowej w formie dyskusji na temat zadań egzaminacyjnych z ekodriving-u. Pozostawiamy
w programie cieszące się dużym zainteresowaniem pokazy ratownictwa medycznego oraz konsultacje z ratownikami z Wojewódzkiego Pogotowania Ratunkowego w Katowicach.
Zapraszamy instruktorów przystępujących do zawodów ze swoimi kibicami. Prosimy także o zaproszenie swoich kursantów i wszystkie inne zainteresowane osoby. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

  REGULAMIN ZAWODÓW INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY - VI PUCHAR DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH

  REGULAMIN ZAWODÓW INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

  VI  PUCHAR DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH

  23 maja 2015

  § 1

  1. W zawodach o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach mogą uczestniczyć instruktorzy posiadający przy sobie ważną legitymację instruktora nauki jazdy.
  Warunkiem przystąpienia do zawodów jest wcześniejsze zapisanie się     do grona startujących zawodników.
  2. Dla uczestnika zawodów suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach będzie określać miejsce w zawodach. Wyniki zawodów        i tym samym nagrodę główną Puchar Dyrektora WORD Katowice otrzymuje uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów we wszystkich konkurencjach za wyjątkiem konkurencji wykonywanej na pojeździe jednośladowym.
  2. Dla najbardziej wszechstronnego uczestnika zawodów, to jest zawodnika z najlepszym wynikiem w konkurencjach poruszania się samochodem oraz pojazdem jednośladowym przewidziane jest wyróżnienie Górnośląskiego Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia.
  3. Uczestnictwo w tej konkurencji „Przejazd pojazdem jednośladowym”  nie jest obowiązkowe dla uczestników zawodów. Zwycięzca tej konkurencji otrzymuje dodatkowe wyróżnienie.
  4.Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują dyplom uczestnictwa.

  § 2

  Dyrektora WORD Katowice powołuje skład sędziowski zawodów spośród członków organizacji społecznych uczestniczących w organizacji zawodów oraz pracowników WORD Katowice. Sędzią Głównym zawodów jest etatowy pracownik WORD Katowice. Konkurencja z pierwszej pomocy jest oceniana przez ratowników wyznaczonych przez Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

  § 3

  1. Wyniki zawodów będą ustalane na podstawie czasu uzyskanego         przez zawodników w poszczególnych konkurencjach. Miejsca                   w poszczególnych konkurencjach będą zamieniane na punkty w ten sposób, że za pierwsze miejsce zawodnik otrzyma największą liczbę punktów, czyli tyle punktów, ilu zawodników przystąpiło do zawodów. Tym samym zawodnik, który uzyska najgorszy wynik w konkurencji uzyska najniższą liczbę punktów. W przypadku tych samych wyników                   w konkurencji punkty będą przydzielane po równo, a za następny wynik punkty będą uzyskiwane o jeden mniej.
  2. Wyniki zawodów będą ogłaszane w dniu przeprowadzania zawodów oraz publikowane na stronie internetowej WORD Katowice oraz na stronach internetowych współorganizatorów.
  3. Przystąpienie do zawodów jest równoznaczne ze zgodą uczestnika       na opublikowanie uzyskanego miejsca oraz uzyskanych wyników z całości zawodów.
  4. Współorganizatorzy i sponsorzy mają prawo do wyróżnienia nagrodami uczestników zawodów w porozumieniu z organizatorem zawodów.

  § 4

  1. Do uzyskanego wyniku przejazdu w poszczególnych konkurencjach wykonywanych na czas dodawany będzie czas wymieniony w § 5 Regulaminu każdorazowo za popełniane błędy na trasie konkurencji.
  2. Punkty do całkowitego wyniku zawodów z konkurencji z udzielania pierwszej pomocy będą przeliczane na podstawie uzyskanego miejsca      w tej konkurencji według zapisu § 3.1 Regulaminu.

  § 5

  Konkurencje i punktacja obejmuje:

  1.Dwukrotne wykonanie zawracania z użyciem biegu wstecznego
  w wyznaczonym polu
  Konkurencja będzie wykonywana w obszarze prostokąta na czas.
  W centralnym miejscu jednego boku tego prostokąta będzie znajdować się bramka wjazdowa / wyjazdowa. Pozostała część obwodu prostokąta będzie wyznaczona słupkami i taśmą odgradzającą. Wynik konkurencji będzie sumą czasów dwóch przejazdów. Czas mierzony jest od chwili  ruszenia z bramki wjazdowej, następnie wykonanie całkowitego obrotu wewnątrz prostokąta poprzez jazdę do przodu i wycofywanie, po czym wyjechanie przez tą samą bramkę. W przypadku przekroczenia rozmiaru wyznaczonego prostokąta do czasu przejazdu każdorazowo będzie doliczany czas 5 sekund. Konkurencja będzie mogła być poprzedzona jednym przejazdem próbnym. Zawodnik wykonuje przejazd na swoim pojeździe szkoleniowym.                                                                      


  2. Dwukrotny przejazd po torze w kształcie cyfry osiem pojazdem
  z zamontowanymi trolejami
  Konkurencja będzie polegać na przejechaniu pojazdem wyposażonym      w troleje wokół dwóch słupków. Zawodnik rusza z bramki wjazdowej wykonuje przejazd „ ósemką”  takim torem, aby objechać dwa słupki znajdujące się w jednej linii prostopadle do bramki wjazdowej i wyjeżdża tą samą bramką. Wynik konkurencji będzie sumą czasów dwóch przejazdów od chwili ruszenia z bramki wyjazdowej / wyjazdowej                i wykonania przejazdu do chwili przekroczenia jej ponownie przodem pojazdu. W przypadku potrącenia słupka wewnątrz ósemki lub słupka bramki wjazdowej / wyjazdowej każdorazowo do czasu przejazdu będzie doliczany czas 5 sekund.
  Konkurencja będzie mogła być poprzedzona jednym przejazdem próbnym. Zawodnik wykonuje przejazd pojazdem podstawionym przez organizatora zawodów, z asekuracją sędziego na fotelu instruktora.

  3. Symulator jazdy pojazdem osobowym
  Konkurencja będzie obejmować wykonanie przejazdu zadanego programem komputerowym. Przejazd będzie odbywał się slalomem pomiędzy pachołkami stojącymi wobec siebie w linii prostej, a następnie pomiędzy bramkami. Najlepszy czas osiągnięty w dwóch kolejnych przejazdach będzie wynikiem tej konkurencji. Natomiast całkowity czas jednego przejazdu będzie obejmował  wykonanie dwóch pętli po trasie wyznaczonej programem komputerowym. Do czasu przejazdu doliczane będzie 5 sekund za każdorazowe potrącenie pachołka slalomu, bądź ominięcie bramki  z niewłaściwej strony.
  W przypadku nieukończenia obu ocenianych przejazdów lub uderzenia     w barierę ochronną czy też bramkę skutkującego uszkodzeniem pojazdu, zawodnikowi doliczany jest czas x 1,7 czasu uzyskanego przez najlepszego zawodnika w tej konkurencji (tak zwana „taryfa” według regulaminów KJS). Pierwszy przejazd na symulatorze będzie wykonywany, jako próbny i nie będzie wliczany do czasów zawodów.

  4. Precyzyjne parkowanie przodem i tyłem
  Konkurencja będzie wykonywana na powierzchni wyznaczonej na planie krzyża z równymi ramionami. Kontur krzyża zostanie ogrodzony słupkami i taśmą odgradzającą. Wynik konkurencji będzie całkowitym czasem dwóch przyjazdów. Zawodnik rusza z bramki wjazdowej i wykonuje parkowanie po kolei w wszystkich ramionach krzyża rozpoczynając parkowaniem w prawo do przodu, następnie wycofuje w lewo, po czym    w prawo do przodu i zakończy zaparkowaniem w miejscu początkowym. W przypadku przekroczenia miejsc do parkowania, to jest potrącenia słupka lub przekroczenie obszaru wyznaczonego taśmą odgradzającą, do czasu przejazdu każdorazowo będzie doliczany czas 5 sekund. Konkurencja będzie mogła być poprzedzona jednym przejazdem próbnym. Zawodnik wykonuje przejazd na swoim pojeździe szkoleniowym.     
            
  5. Sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  Konkurencja będzie oceniana przez zespół ratowników według                   scenariusza BLS, który to scenariusz losuje każdy z zawodników    bezpośrednio przed przystąpieniem do konkurencji. Po wylosowaniu czas przystąpienia do konkurencji wynosi do 2 minut.
  Zawodnik za wykonanie zadania uzyskuje od 1 do 10 punktów       z tym, że im lepsze wykonanie konkurencji tym większa liczba punktów. Punkty te będą określały miejsce w konkurencji. Miejsca te zostaną zamienione na całkowity wynik konkurencji według  § 3.1 Regulaminu.

  6. Przejazd pojazdem jednośladowym
  Konkurencja będzie realizowana na motorowerze. Wynik będzie stanowił łączny czas wykonania  wymienionych poniżej elementów:
  1. Zdjęcie z podpórki, przemieszczenie bez wykorzystania silnika                    z pozycji początkowej do pozycji prostopadłej do niej w  wyznaczonym polu i wyjazd przez przerywaną linię,
  2. 5 - krotny  przejazd  po  torze   w  kształcie  cyfry  osiem               w wyznaczonym polu.
  3. przejazd  slalomem  pomiędzy  5  bramkami,
  4. przejazd  po torze wyznaczonym trzema bramkami.
  5. wjazd na stanowisko początkowe, odstawienie na podpórkę i zejście z siodełka obok motoroweru.
  Czas przejazdu w konkurencji będzie mierzony od chwili zajmowania podjęcia motoroweru z pracującym silnikiem, do chwili odstawienia na podpórkę i zejścia sidełka.
  Do czasu przejazdu doliczane będą każdorazowo:
  2 sekundy za potrącenie słupka,
  4 sekundy za przewrócenie słupka lub motoroweru podczas jego podejmowania lub odstawiania,
  2 sekundy za  najechanie na linię,
  4 sekundy za przejechanie przez linię,
  ponadto 8 sekund w przypadku podparcia się, ominięcie słupka lub bramki. W przypadku wywrócenia się podczas jazdy zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. Wynik ustalany jest na podstawie czasu jednego przejazdu.
  Konkurencja będzie mogła być poprzedzona jednym przejazdem próbnym. Zawodnik wykonuje przejazd na swoim pojeździe szkoleniowym.

  § 6

  1.W przypadku sytuacji spornych, których nie obejmuje powyższy regulamin decyzje w porozumieniu z komisją sędziowska podejmuje Sędzia Główny zawodów. Ewentualne protesty są rozpatrywane bezpośrednio po odbytej konkurencji a wyłącznie do czasu ogłoszenia wyników w zawodach.
  2. Ze względów technicznych organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmian lub wycofania konkurencji, o czym powiadamia wszystkich uczestników zawodów przed ich rozpoczęciem.