Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.09.2019 r.

SIWZ

Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.10.2019 r.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wybór najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia